Jedną z ważniejszych rzeczy która została wprowadzona wraz z nowelizacją, to ustanowienie przedsiębiorców prosumentami. Zapis o tyle budzi wątpliwości, że część z nich instalację już posiada. Dodatkowo, nie każdy przedsiębiorca musi być zainteresowany rozliczaniem się w systemie opustów. Szczegółowe informacje zostaną zapewne przedstawione w rozporządzeniu, ale kiedy ono będzie? Na razie do końca nie wiadomo. Przedsiębiorcy mogą się czuć zdezorientowani. Po rozmowie z ekspertem – Bogdanem Szymańskim, prezesem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV – rozwijamy wątpliwości!

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorcy mogą się czuć zdezorientowani tym, że zapisy w nowelizacji ustawy są zbyt ogólne i nie doprecyzowują konkretnych zasad rozliczania się. Z wątpliwościami pozwolił nam się uporać Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania!

Czy jest ustalony twardy termin od opublikowania ustawy, po którym musi wejść w życie rozporządzenie?

Nie ma takiego terminu. (Według informacji redakcji, resort planuje prace nad rozporządzeniem w ciągu najbliższych kilku miesięcy.)

Czy przedsiębiorcy będą mogli zostać prosumentami już teraz, czy muszą poczekać, aż zostanie opublikowane rozporządzenie?

Sam status prosumenta nadaje ustawa. Rozporządzenie doprecyzowuje tylko szczegóły rozliczenia. Rozporządzenie pozwoli na doprecyzowanie od strony technicznej, w jaki sposób przedsiębiorca ma być rozliczany jako prosument. Rozporządzenie nie odpowie na pytanie, czy przedsiębiorca może być prosumentem czy nie, bo na to pytanie odpowiada już ustawa.

Ustawa miała aż 14 dni na uzyskanie ważności od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. Firmy od momentu wejścia życie nowelizacji już mogą być prosumentami, a rozporządzenie nie powinno mieć na to wpływu.


Interesuje Cię temat Ustawy OZE? Chcesz się dowiedzieć więcej? Spotkaj się ze specjalistami już jesienią w Krakowie!


Co może zmienić rozporządzenie?

Teraz, wedle nowelizacji ustawy jest tylko zapis, że prosument jest rozliczany w bilansach rocznych. To daje nie tylko pewne pole do wolności, ale może też budzić wątpliwości. Rozporządzenie będzie dokumentem, który te wątpliwości rozwieje.

Rozporządzenie doprecyzuje między innymi, w jakich grupach taryfowych przedsiębiorca będzie rozliczany oraz od kiedy okres rozliczeniowy dokładnie się liczy.

W tym momencie, pojawia się niekonsekwencja, dotycząca płatności. Przykładowo, jeżeli ktoś płaci rachunki prognozowane, to żaden przepis nie mówi, czy przedsiębiorca będzie rozliczany w prognozach, czy dopiero na koniec roku.

Ustawa jest zapisem ogólnym i z założenia napisana jest w ogólny sposób. Rozporządzenie powstanie po to, by wyjaśnić wątpliwości i niekonsekwencje.

A co w okresie przejściowym, zanim powstanie rozporządzenie?

Przedsiębiorcy będą rozliczani tak, jak osoby fizyczne. W związku z tym, mogą być pewne różnice w rozliczeniach, w zależności od sprzedawcy energii – tak jak jest teraz.
Rozporządzenie doprecyzuje techniczny sposób rozliczenia opustu, a nie fakt możliwości korzystania z niego.

Czy przedsiębiorstwa posiadające już instalację fotowoltaiczną, będą automatycznie zmuszone do przejścia na bilansowanie roczne?

Roczne bilansowanie jest dobrowolnym wyborem, prawdopodobnie będzie trzeba złożyć osobny wniosek.

Czy w przypadku, kiedy firma ma umowę na zakup energii od innego dostawcy niż OSD, będzie mogła wypowiedzieć umowę bez kar umownych ze względu na brak możliwości zapewnienia bilansowania przez sprzedawcę energii?

Ustawa nie wpływa na zawarte umowy. Jeśli w umowie ze sprzedawcą energii są zawarte kary za odstąpienie, to się ich niestety nie uniknie.

Czy będzie określona cena za kWh dla firm przechodzących na umowę kompleksową?

Prawdopodobnie na umowie kompleksowej będzie cena z taryfy.

Co z nowymi instalacjami? Czy przedsiębiorcy, którzy dopiero zdecydują się na instalację fotowoltaiczną, będą musieli zostać prosumentami, czy będą mogli sprzedawać energię, tak jak to było do tej pory?

Wybór będzie należał do przedsiębiorstwa.

Cel nowelizacji

Celem ustawy jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Proponowane rozwiązania mają także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. W długofalowej perspektywie, zmiany mają pozwolić na zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych. Co więcej, istotne ma być jednoczesne utrzymanie cen energii na możliwie niskim poziomie.

Nowelizacja umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji w 2019 r., poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Według wyliczeń Ministerstwa Energii łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE z aukcji w 2019 r. wyniesie około 10 TWh. Łącznie z aukcjami z roku 2018 produkcja energii elektrycznej z aukcji OZE ma wynieść około 35 TWh.

Wprowadzone zmiany zawarte w nowelizacji doprecyzowują przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie instrumentów rynkowych. Dotyczą aukcji oraz procedur przetargowych zgodnych z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach. Ustawa usuwa także wątpliwości interpretacyjne.

Podsumowanie

Nie ma twardego terminu od opublikowania ustawy, po którym musi wejść w życie rozporządzenie, w związku z tym, nie wiadomo do końca kiedy ono powstanie. Według informacji redakcji, resort planuje prace nad nim w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Sam status prosumenta nadaje ustawa. Rozporządzenie doprecyzuje tylko szczegóły rozliczenia od strony technicznej. Przedsiębiorcy będą mieli wybór czy chcą zostać prosumentami, czy sprzedawać energię tak jak to było do tej pory.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia