Przyjęta nowelizacja jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców, którzy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. Jest to efekt zawartego w noweli tzw. pakietu prosumenckiego.

 

Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

  • Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW),
  • Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne,
  • Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców,
  • Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.
  • Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW,
  • Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

 

Na mocy poprawki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt umożliwia także tworzenie na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielni energetycznych, które będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.

 

Pakiet prosumencki jest efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, pod przewodnictwem szefowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

 

  • “Pakiet realizuje kolejny cel, który postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW), dla których wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności, będą mogli być prosumentami energii odnawialnej -mówi minister Jadwiga Emilewicz

 

Minister Emilewicz wyjaśnia, że to samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Zdaniem minister, przyjęta ustawa to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki bez szkody dla polskiej gospodarki.

Minister dodaje, że przyjęte regulacje staną się impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności patrząc na liczby istniejących mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz tych nowopowstających:

 

  • “Liczę na to, że te regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Już mamy pod tym względem konkretne osiągnięcia. W ubiegłym roku w Polsce powstało łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. Według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej już w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.”

 

Zaproponowane przepisy umożliwiać będą także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3 TWh.

 

Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

 

Opracowano na podstawie https://www.gov.pl 

Redakcja GLOBEnergia