Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem prezydenta!

Mapa

Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii została już oficjalnie zatwierdzona przez Prezydenta. Zgodnie z doniesieniami Kancelarii, dnia 28-go sierpnia br. podpis głowy państwa znalazł się pod najważniejszym dokumentem dla branży czystej energii, a także pod kilkoma innymi ustawami. Jakie zmiany czekają sektor odnawialny?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Mapa

Podziel się

Końcem sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 17-go sierpnia 2023 roku, o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa wejdzie w życie w październiku bieżącego roku, a wraz z nią kilka zmian istotnych z punktu widzenia chociażby prosumentów.

Co się zmieni?

Po pierwsze, zwiększono limit mocy budowy instalacji fotowoltaicznych do 150 kW. Do tej pory z obowiązku zwolnione były systemy do 50 kW. Ponadto został zachowany zapis, zgodnie z którym systemy fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW będą wymagać uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Co z instytucją prosumenta lokatorskiego? Nowelizacja wprowadziła jedynie fakultatywną opcję, dla prosumentów generujących energię elektryczną jedynie na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych. Zmiana ogranicza się do możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię.  

Warto wspomnieć, że zwolnienie z pozwolenia na budowę instalacji o mocy do 150 kW obejmie również pompy ciepła i wolnostojące kolektory słoneczne. Jest to również dobra wiadomość dla osób oczekujących na wydanie pozwoleń na budowę wszelkich tego typu instalacji, ponieważ postępowania rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy zostaną umorzone.

Po drugie, wprowadzony został  dobrowolny i jawny rejestr klastrów energii, prowadzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podkreślamy, że wpis do rejestru jest dobrowolny, jednakże można będzie pozyskać z jego tytułu szereg korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia (rzecz jasna określone zostały też inne warunki wymagane do spełnienia). Ponadto ustawa wprowadziła szereg rozwiązań promujących rozwój klastrów. Ustanowiono czytelne zasady zawierania porozumień o utworzeniu klastra energii oraz zmieniono jego definicję. Ustanowiono wymagania, jakie należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia z opłat również zawartych w ustawie i preferencyjnego sposobu rozliczeń. 

Rozwój sektora biometanu 

Nowelizacja ustanowiła również definicję biometanu oraz wyłączyła pojęcie biogazu rolniczego z definicji biogazu. Utworzono rejestr wytwórców biogazu, prowadzony przez prezesa URE oraz poszerzono obszar działalności spółdzielni energetycznych o opcję wytwarzania biometanu. Co ważne, wprowadzono też usprawnienia z zakresu pozyskania decyzji w sprawach przyłączenia instalacji produkcji biometanu do sieci gazowej. Poszerzone zostały również uprawnienia prezesa URE z zakresu kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórców biometanu.  

Cable pooling i PPA

Co do cable poolingu, czyli podłączania różnych technologii wytwórczych OZE na jednym przyłączu do sieci elektroenergetycznej, to ma być łatwiej o pozwolenie. Wytwórcy chcący dzielić przyłącze do sieci muszą zawrzeć porozumienie, w którym wskażą m.in. który z nich będzie występować o warunki przyłączeniowe. Dla instalacji hybrydowych ma być zawierana jedna umowa z operatorem sieci.

Nowelizacja wspomina również o tak oczywistej rzeczy jak zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej mocy. Jeśli moc zostanie przekroczona, operator sieci będzie mógł naliczyć dodatkowe opłaty. 

Z kolei w zakresie umów PPA, stworzono przepisy określające zasady ich zawierania. Na wytwórcę energii z OZE nałożony został obowiązek przekazania informacji o najważniejszych warunkach tej umowy do URE.

Mamy nową definicję hybrydowych instalacji

W nowelizacji nie pominięto również kwestii hybrydowych instalacji OZE i ustanowiono ich definicję. Do kalejdoskopu hybrydowych systemów wprowadzono magazyny energii elektrycznej. Zachowano zasadę minimalnego wykorzystania mocy  przez instalacje hybrydowe biorące udział  w aukcjach. Pozostaje ona na poziomie 5256 MWh/MW/rok. 

Wraz z wejściem ustawy w życie, możliwość pobierania energii elektrycznej z sieci do magazynu energii, będącego częścią instalacji OZE lub hybrydowej instalacji OZE, zostaje uregulowania prawnie. Warunek do spełnienia to zastosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Co ważne, wraz z nowelizacją wprowadzono też zmiany w definicji mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. W tym miejscu jako wyznacznik wskazano urządzenie określające łączną moc znamionową czynną w przypadku hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. 

Źródło: PAP

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia