Jesteś właścicielem jednostki fizycznej wytwórczej której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW? Jesteś zatem zobowiązany do poddania się procesowi certyfikacji ogólnej.

Ustawa o rynku mocy nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku mocy (operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, właścicieli jednostek fizycznych tj. wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania lub podmioty przez nich upoważnione, zarządcę rozliczeń) oraz organy administracji (Prezesa URE oraz ministra właściwego ds. energii).

Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfikacji ogólnej.

Obowiązek certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (tj. zawodowych i przemysłowych) również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

Terminy składania wniosków

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się 3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 – 12 kwietnia 2018r.

Brak udział w certyfikacji może skutkować nałożeniem przez Prezesa URE kary w wysokości do 5% przychodów. Udział w certyfikacji jest bezpłatny. Konieczne jest jedynie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Certyfikacja ogólna – dla kogo obowiązek dla kogo nie?

Złożenie wniosku w certyfikacji ogólnej nie oznacza konieczności udziału w dalszych procesach rynku mocy, ale dla ww. jednostek jest wymagane ustawowo.

Z kolei dla chętnych do wzięcia udziału w aukcji mocy i osiągania przychodów z rynku mocy jest to pierwszy etap procesu, w ramach którego jednostki wytwórcze i jednostki redukcji zapotrzebowania będą mogły, w wyniku aukcji mocy, zawrzeć umowy mocowe, na podstawie których otrzymają wynagrodzenie.

Ramowy harmonogram procesów rynku mocy na rok 2018

1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 3 kwietnia 2018 r.
2. Zakończenie przyjmowania wniosków w certyfikacji ogólnej – 12 kwietnia 2018 r.
3. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 29 maja 2018 r.
4. Rozpoczęcie certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021–2023 – 5 września 2018 r.
5. Zakończenie certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021–2023 – 31 października 2018 r.
6. Aukcja główna na rok 2021 – 15 listopada 2018 r.
7. Aukcja główna na rok 2022 – 5 grudnia 2018 r.
8. Aukcja główna na rok 2023 – 21 grudnia 2018 r.

Certyfikacja jest przeprowadzana zgodnie z regulaminem rynku mocy, w którym określono m.in. zasady organizacji i przebieg procesu certyfikacji. Regulamin został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 30 marca 2018r. Za przeprowadzenie procesu certyfikacji ogólnej odpowiada operator – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.).

Redakcja GLOBEnergia