Projekt ustawy offshore został opublikowany i skierowany do konsultacji i opiniowania w połowie stycznia tego roku. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, w trakcie prac nad analizą zgłoszonych uwag niezbędne było zorganizowanie kilkudziesięciu spotkań z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w proces powstawania morskich farm wiatrowych, jak również z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, w zakresie prenotyfikacji systemu wsparcia.

Zgłoszone uwagi

Podczas konsultacji nad pierwotnym projektem, zostały zgłoszone uwagi merytoryczne, legislacyjne oraz redakcyjne. Uwagi z branży poskutkowały wprowadzeniem zmian i skierowaniem i skierowaniem projektu do ponownych konsultacji i opiniowania.

Jakie zmiany?

Jedną ze zmian wprowadzonych w projekcie, jest zwiększenie z 4,6 GW do 5,9 GW maksymalnej wielkości mocy z farm wiatrowych na Bałtyku, które otrzymają wsparcie w ramach tzw. I fazy czyli zawartego między inwestorem i regulatorem dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD). Dodatkowo, decyzja o przyznaniu pomocy publicznej powinna każdorazowo uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Według PSEW poziom 5,9 GW odpowiada rzeczywistemu potencjałowi projektów, które już posiadają lub w określonym czasie zdołają podpisać umowę o przyłączenie, pozwalającą na przystąpienie do procedury negocjacji wsparcia.

Drugą ze zmian jest skrócenie czasu wsparcia w ramach I fazy. W projekcie ze styczniz faza pierwsza trwała od 2020 do końca 2022 roku. W nowej wersji projektu przyznanie wsparcia zostało skrócone do końca czerwca 2021 roku.

Zmiana wynika z konieczności precyzyjnego rozdzielenia pierwszej i drugiej fazy ze
względu na unijne przepisy i wytyczne dotyczące pomocy publicznej, gdzie, jak można przeczytać w uzasadnieniu, „datą graniczną wydania przez Prezesa URE decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda będzie 30 czerwca 2021 r.”

Trzecia zmiana dotyczy budowy przyłączy farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Inwestorzy będą odpowiedzialni za budowę i sfinansowanie łącznika między farmą a lądową siecią. Jednak prawo pierwokupu w przypadku ewentualnej sprzedaży przez inwestora będą miały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Efektem zwiększenia wolumenu przewidzianego w pierwszej fazie jest zmiana terminów aukcji w fazie drugiej. Początkowo zostały one przewidziane na 2023 r. i 2028 r.. Według najnowszej wersji, pierwsza aukcja odbędzie się w 2025 roku, a druga w 2027 roku. W każdej aukcji wsparcie będą mogły uzyskać projekty o łącznej mocy po 2,5 GW.

W związku z wydłużeniem okresu wsparcia do 25 lat względem 15 lat dla innych OZE, w ustawie został określony wprowadzenie obowiązek corocznego rozliczania ujemnego lub dodatniego salda.

Zaktualizowany projekt odpowiada również na uwagi zgłoszone w zakresie planów łańcucha dostaw materiałów i usług, wymagań w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz likwidacji morskich farm wiatrowych.

Co dalej?

Konsultacje mają potrwać 7 dni. Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, w trakcie którego zebrane zostaną dodatkowe uwagi organów administracji publicznej, projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Źródła: PSEW, Ministerstwo Klimatu

Redakcja GLOBEnergia