Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, czyli w prostych słowach – nowelizacji ustawy OZE, Prezes URE ustalił nowy Regulamin Aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Działania na których opierał się prezes, wynikają z art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowy regulamin został już zatwierdzony przez Ministra Energii.

Zmiany w ustawie OZE

Zmiany w ustawie OZE wprowadziły między innymi nowe rozwiązania, które dają więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii. Czas wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Co określa regulamin?

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wprowadzenie Nowego Regulaminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Jego wprowadzenie wynika z nowelizacji ustawy o OZE.

Regulamin aukcji określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji. Określa również warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji i wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej. W regulaminie wyjaśniony jest także sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej oraz szczegółowe warunki techniczne składania wniosku czy potrzebne oświadczenia.

Na czym polegała aktualizacja regulaminu?

W aktualizacji regulaminu zostało wprowadzone pojęcie tzw. „Podpisu osobistego”, czyli zaawansowanego podpisu elektronicznego. Aktualizacja dostosowała też wymogi dotyczące przedkładanych gwarancji bankowych, a w efekcie pozwala na wydłużenie dopuszczalnych terminów pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, a także dostosowaniu dokumentu do przepisów, które zostały objęte tzw. „klauzulą zawieszającą” w związku z koniecznością ich notyfikacji przez Komisję Europejską. W pozostałym zakresie dokonano aktualizacji publikatorów oraz drobnych korekt redakcyjnych.

Dokładny regulamin sprawdzisz TUTAJ

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji rozporządzenia

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. Zaprasza tym samym do konsultacji projektu.

Rozporządzenie określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. To rozporządzenie jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2020 r. Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji.

Źródła: URE, Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia