Kilkanaście organizacji międzynarodowych wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską w ramach tworzenia rynku energii dla efektywności energetycznej. List skierowano do odpowiedzialnego za Unię Energetyczną Vice Prezydenta Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča oraz do komisarza ds. działań na rzecz Klimatu i Energii Miguela Ariasa Cañete.

Podpisani pod listem reprezentują szeroki zakres sektora energetycznego Europy (organizacje pozarządowe, miasta, przemysł, konsumenci). Popierają oni dążenia Komisji Europejskiej do fundamentalnego przekształcenia gospodarki opartej o paliwa kopalne – scentralizowanej, skupionej na dostawcach energii, opartej o stare technologie i przestarzałe modele biznesowe, w przyjazną dla środowiska, zrównoważoną gospodarkę, zbudowaną dla obywateli – z innowacyjnymi i konkurencyjnymi Europejskimi firmami.

W liście czytamy, że jego sygnatariusze będą zwracać szczególną uwagę, na prace Komisji Europejskiej nad dotrzymaniem zapewnienia, że efektywność energetyczna będzie mogła na równi konkurować z produkcją energii elektrycznej. Przyszłe propozycje i decyzje KE w tym zakresie będą oceniane przez pryzmat wizji określonych w założeniach Unii Energetycznej.

Zdaniem organizacji podpisanych pod listem uruchomienie Inicjatywy Zaprojektowania Rynku (Market Design Initiative) jest unikalną szansą dla KE do dalszej orientacji polityki energetycznej w tym kierunku oraz do poprawy efektywności energetycznej i rozwoju nowych modeli biznesowych. Inicjatywa ta ponadto może się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez kilka czynników: efektywność energetyczną, zarządzanie popytem, inteligentne sieci (smart grid) oraz odnawialne źródła energii. Tym samym jest więc okazją do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i energetyki prosumenckiej.

Wśród sygnatariuszy listu znalazły się m.in. Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA), Stowarzyszenie władz miast będących w okresie transformacji energetycznej (Energy Cities), Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kogeneracji (COGEN EUROPE), Europejski Komitet Koordynacyjny Producentów Elektrotechniki Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej (CAPIEL), Europejska Federacja Energetyki Odnawialnej (EREF) czy Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Systemu Dystrybucyjnego dla Inteligentnych Sieci (EDSO for smart grids).

Źródło: EHPA/PORT PC