Nowy system certyfikowania biopaliw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

glowne

Komisja Europejska postanowiła zachęcić przemysł, władze państwowe i organizacje pozarządowe do ustanawiania nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Określono warunki, na jakich systemy te będą uznawane przez Komisję. Ma to umożliwić wprowadzenie w życie obowiązujących w UE wymogów, wedle których biopaliwa nie mogą być pozyskiwane z roślin rosnących w lasach, na bagnach i obszarach ochrony przyrody, a ich stosowanie powinno przynieść znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zasady prawidłowej certyfikacji zawarto w zbiorze wytycznych, które mają objaśniać, w jaki sposób należy wdrażać przepisy wchodzącej w życie już w grudniu 2010 roku dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Na przyjęty przez Komisję pakiet składają się dwa komunikaty oraz decyzja mające ułatwić państwom członkowskim i przedsiębiorstwom zainteresowanej branży wdrażanie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii:

- Świadectwa biopaliw pochodzących ze zrównoważonej produkcji: Komisja kieruje do całej branży paliwowej, rządów i organizacji pozarządowych apel o wprowadzanie dobrowolnych systemów certyfikowania biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju – objaśniając jednocześnie normy, jakie muszą one spełniać, jeśli mają uzyskać zatwierdzenie na szczeblu unijnym. Jednym z głównych kryteriów jest wymóg wyznaczenia niezależnych kontrolerów, którzy mogliby nadzorować cały łańcuch produkcyjny – od rolnika i młyna poprzez wszystkich pośredników aż do hurtownika paliwa, który dostarcza swój towar na stację benzynową. Komunikat określa normy, wedle których należy zapewnić wiarygodność takiego systemu kontroli i jego odporność na korupcję.

- Ochrona dziewiczej przyrody: komunikat wyjaśnia, że biopaliw nie wolno wytwarzać z surowców pochodzących z lasów tropikalnych ani z terenów świeżo wylesionych, odwodnionych torfowisk, mokradeł ani obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej, dostarczając jednocześnie narzędzi oceny spełnienia takich warunków. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że na przykład przekształcenie lasu w plantację palmy olejowej jest absolutnie sprzeczne z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

- Wspieranie wyłącznie biopaliw przynoszących realne oszczędności emisji gazów cieplarnianych

Szerszy kontekst
Na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii z 2009 roku ustalono 20-procentowy docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitego zużycia energii, który ma zostać osiągnięty do 2020 roku. Próg ten został przeliczony na wiążące cele krajowe dla każdego z państw członkowskich. (...)

Źródła:

- Komunikat w sprawie dobrowolnych systemów i wartości standardowych w systemie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów UE,

- Komunikat w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw,

- Decyzja Komisji zawierająca wytyczne dotyczące obliczania zasobów węgla w ziemi

- Dyrektywa 2009/28 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

- Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku (załącznik I do dyrektywy 2009/28 o odnawialnych źródłach energii)

Marta Angrocka-Krawczyk
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Wydział prasy

Cały artykuł - GLOBEnergia 4/2010

certyfikowanie biopaliw
art str 1