6 sierpnia Premier Mateusz Morawiecki powołał Krzysztofa Kubowa na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Nowy wiceminister energii ma zająć się odnawialnymi źródłami energii. Jak zaznaczył w rozmowie z portalem BiznesAlert, transformacja energetyki stanowi dla obywateli dodatkowy koszt. Jej przeprowadzenie musi odbyć się w perspektywie długoterminowej, a nie z dnia na dzień.

Koszty transformacji energetycznej

Do 2050 r., Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną. W związku z tym, transformacja energetyczna jest konieczna także w Polsce. Jak twierdzi wiceminister, Polska zrobiła już dość dużo, aby zbliżyć się do standardów krajów Europy Zachodniej w dziedzinie udziału OZE w ogólnej konsumpcji energii elektrycznej. Jednakże te działania wciąż trzeba intensyfikować.

Transformacja energetyczna jest bardzo dużym kosztem dla państwa, a tym samym dla obywateli. Dlatego, przejście w kierunku nisko- bądź bezemisyjnym musi być przeprowadzane przy kosztach akceptowalnych przez społeczeństwo. Przyspieszenie działań może oznaczać dodatkowe zwiększenie nakładów finansowych. Jak podkreśla Kubów, transformacja musi przebiegać w sposób racjonalny, opłacalny oraz maksymalnie neutralny dla całego społeczeństwa.

A społeczeństwo ma w tej kwestii bardzo duże znaczenie. Wszystkie małe przyzwyczajenia związane z konsumpcją i oszczędzaniem energii mają wpływ na jej zużycie, a tym samym na produkcję. Zmiany niektórych zachowań odbiorców są konieczne do transformacji energetycznej kraju. Wiąże się to także ze świadomością, że każdy może produkować energię na własne potrzeby.

Świadomość tego, iż każdy z nas, we własnym zakresie i otoczeniu może wytwarzać i zużywać energię elektryczną na własne potrzeby, a także sprzedawać ją na zewnątrz, będzie stanowiło o sukcesie tej drogi – mówi wiceminister energii

Transformacja a program Mój Prąd

Ważnymi elementami transformacji, są instrumenty wsparcia oferowane przez Państwo. Jednym z nich jest wdrażany program Mój Prąd. Dzięki niemu, pojawiła się możliwość, że w najbliższych latach powstanie dodatkowe 200 tysięcy nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Każde gospodarstwo domowe, które skorzysta z dofinansowania uzyska 5 tysięcy złotych jako częściowy zwrot kosztów inwestycyjnych.

Warto zauważyć, że na koniec drugiego kwartału było zainstalowane 552,6 MW w 85 623 mikroinstalacjach. Dodatkowe 200 tysięcy instalacji spowodowałoby wzrost o ponad 130%.

Klastry energii

Zdaniem Ministerstwa Energii klastry energii są głównym instrumentem lokalnego rozwoju OZE. Pomysł wprowadzenia i rozwoju koncepcji klastrów energii w Polsce spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony sektora energetyki rozproszonej, ale przede wszystkim lokalnych społeczności. Ich celem mają być stabilne dostawy energii i samowystarczalność energetycza na poziomie powiatu, gminy oraz pojedynczej miejscowości.

Według założeń ME, klastry energii w przyszłości staną się narzędziem polityki rozwoju regionalnego wykorzystywanym w ramach kontraktów terytorialnych jednocześnie przyczyniając się do realizacji krajowych celów OZE i będą wpływać na politykę energetyczną kraju.

Łączna potencjalna moc w źródłach istniejących i planowanych w ramach Certyfikowanych Klastrów Energii to ok. 1790 MW, z czego ponad 730 MW to moce w źródłach stabilnych i sterowalnych. Wspomniana łączna zadeklarowana moc to: fotowoltaika – 732 MW; wiatr – 314 MW; woda – 363 MW; biogazownie – 83 MW; kogeneracja – 277 MW; geotermia – 10 MW. Część z tych instalacji już funkcjonuje, a rola takiej energetyki ma nieustannie wzrastać.

Morskie farmy wiatrowe

Potencjał mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych w Polsce jest spory i wynosi nie mniej niż 10 GW. Taką moc można przełożyć na ponad 40 TWh energii. 13 projektów ma już decyzje lokalizacyjne, a część z nich posiada nawet umowy przyłączeniowe.

W Polsce produkowane są niektóre elementy konstrukcji morskich farm wiatrowych – takie jak budowa substruktur, pylonów, śmigieł, konstrukcji stalowych. Wytwarzają je firmy z polskim kapitałem. Jednak serce turbiny, czyli generator wytwarzający energię elektryczną z wiatru, dostarczany jest przez firmy zagraniczne, często jednak mające zakłady produkcyjne na terenie Polski.

W ramach prac prowadzonych przez ministerstwo energii przygotowywany jest projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. Jest szansa, że projekt trafi pod obrady Rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Aukcje OZE

Przeprowadzone w 2018 roku aukcje na energię elektryczną z OZE pozwoliły na zakontraktowanie znaczących ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych (m.in. ponad 1100 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej i 550 MW nowych mocy z fotowoltaiki).

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw umożliwi prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w bieżącym roku. Pozwoli to na przyrost mocy w wysokości 3414 MW, z czego 2500 MW w energetyce wiatrowej i 700 MW w fotowoltaice.

Energetyka wodna

Według danych URE na 31 marca 2019 r. w Polsce znajduje się 765 instalacji wykorzystujących hydroenergię. Ich łączna moc zainstalowana wynosi 976,3 MW.

Jako jeden z kroków ku transformacji energetycznej, jest zwiększenie mocy elektrowni wodnych. Do roku 2025 łączna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych może wynosić ok. 3 TWh/rok. Według wiceministra, dalszy rozwój hydroenergetyki w naszym kraju powinien bazować na budowie małych elektrowni wodnych służących zapobieganiu znacznym wahaniom wód i poprawie gospodarki wodnej.

Geotermia

Zgodnie z założeniami Programu rozwoju wykorzystania geotermii, będącego programem wykonawczym Polityki Surowcowej Państwa, do roku 2033 powinno powstać 14-24 instalacji o mocy 70-240 MW (średnio 10 MW na instalację).

Po realizacji projektów, które otrzymają wsparcie ze środków NFOŚiGW można szacować, że do roku 2030 produkcja ciepła z geotermii będzie wynosić ok. 2500-2800 TJ i nastąpi jej stopniowy wzrost w kolejnej dekadzie – mówi Krzysztof Kubów

Kroki ku transformacji

Do 2050 r., Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną. W związku z tym, transformacja energetyczna jest konieczna także w Polsce. Polska wykonała już pewne kroki ku transformacji i będzie je dalej podejmowała. Jednakże, jak cały czas podkreśla wiceminister, podejmowane kroki muszą być wprowadzane racjonalnie, bez pośpiechu i szkody dla społeczeństwa. Udział każdego z odnawialnych źródeł energii ma zostać w przyszłości zwiększony. Czy uda się osiągnąć neutralność? Miejmy nadzieję.

 

źródło: biznesalert.pl

Redakcja GLOBEnergia