Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji – zobacz szczegóły

11 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W toku konsultacji publicznych zdecydowano się uprościć wzór wniosku oraz doprecyzować używane w nim pojęcia oraz nazwy sekcji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ogniwa fotowoltaiczne

Podziel się

Ważna informacja dla producentów energii elektrycznej w małych instalacjach OZE – od 11 grudnia obowiązuje nowy wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zmiany wynikają z przyjęcia ustawy z 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1873). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i środowiska, uchyliła ona art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy, mówiący o wymogu zawierania we wniosku numeru wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze.

Rozporządzenie zostało opublikowane 10 grudnia 2021 roku, a weszło w życie 11 grudnia br. Oznacza to, że w tym dniu traci moc rozporządzenie Ministra Energii z 26 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Wniosek jest prostszy

W trakcie prac nad rozporządzeniem oraz konsultacji publicznych zdecydowano się uprościć wzór wniosku oraz doprecyzować używane w nim pojęcia oraz nazwy sekcji. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. W ramach nowego wniosku usunięto zbędne pola „poczta” w sekcjach wymagających podania adresu przez wnioskodawcę. Ponadto doprecyzowano nazwy sekcji wniosku i jednoznaczne wskazanie, które z nich odnoszą się do prowadzonej już działalności w zakresie małych instalacji, a w których winny znaleźć się informacje o instalacji objętej wnioskiem o wpis do rejestru małych instalacji odnawialnego źródła energii (rejestru MIOZE).

Uszczegółowiono zakresu informacji, które powinny być podane przez wnioskodawcę, poprzez rozwinięcie instrukcji zawartych w przypisach. Ponadto zawarto w przypisie informacje o możliwości objęcia wnioskiem o wpis do rejestru MIOZE więcej niż jednej instalacji przez ewentualne zwielokrotnienie stosownej sekcji wniosku.

Nowa „mała instalacja”

Przypominamy, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE 5 października 2021 roku, która przedłuża m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zostały ograniczone koncesyjne obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Będzie to efekt zmiany definicji i podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW dla tego typu instalacji.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć jednak korektę definicji małej instalacji OZE. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami będą do nich zaliczane instalacje o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW. Wcześniej za małe instalacje OZE uznawano te o mocy maksymalnej nie przekraczającej 500 kW. Ma to umożliwić rozwój instalacji w tym segmencie, ponieważ zostaną ograniczone obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wytwarzających prąd z małych instalacji OZE. Teraz wystarczy złożyć  jedynie stosowne oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru małych instalacji OZE, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czas oczekiwania na wpis to 21 dni.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/URE

Zobacz również