Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są podstawą otrzymania zielonych certyfikatów – automatycznie zamieniają się w prawa majątkowe w postaci zielonych certyfikatów po rejestracji w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia. Ilość wygenerowanych zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej. Są to instrumenty wydawane jedynie firmom – bezterminowe, podlegają jednak umorzeniu przez Prezesa URE na życzenie posiadacza.

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia nie uległ istotnym zmianom. Wciąż obejmuje on najważniejsze informacje związane z instalacją jak, kto jest naszym operatorem systemu elektroenergetycznego, gdzie zlokalizowana jest instalacja, jaką ma moc (z dużą dokładnością) i jakie OZE wykorzystuje. We wniosku należy podać również ilość energii elektrycznej z OZE, która została wytworzona w rozpatrywanej instalacji i pierwszy dzień wytworzenia energii. Ilość wytworzonej energii rozpisujemy na miesiące – od jednego do maksymalnie 12 następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego. Wniosek składa się wyłącznie dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii.

Wniosek uzupełniono o oświadczenie m.in. o niewykorzystywaniu drewna i zbóż pełnowartościowych do generacji energii elektrycznej w średnich i dużych instalacjach, niewykorzystywaniu paliw kopalnych ani biomasy zanieczyszczonej w instalacjach OZE oraz dochowaniu wymogu udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe. Dodano również „Uwagi i wyjaśnienia”, które ułatwiają uzupełnienie wniosku.

Oświadczenie - nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia

W przypadkach wymagających wyjaśnienia wątpliwości wynikających z treści złożonego wniosku, istnieje możliwość przekazania do URE danych kontaktowych do osoby upoważnionej do reprezentowania wytwórcy tj. nr telefonu i/lub adres e-mail.

System zielonych certyfikatów działać będzie jeszcze 15 lat dla instalacji przyłączonych do 1 lipca 2016 r., a więc najdłużej do 1 lipca 2031 r. Właściciele instalacji przyłączonych 1 lipca 2016 r. i później nie mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a co za tym idzie, nie dotyczy ich pomoc publiczna w postaci zielonych certyfikatów. Będą mogli brać udział w aukcjach dla poszczególnych tzw. koszyków technologicznych, aktualnie jednak wciąż trwają testy Internetowej Platformy Aukcyjnej. Wiceminister Piotrowski zapowiedział przeprowadzenie kilku aukcji pilotażowych do końca tego roku w celu sprawdzenia działania systemu i przygotowania go do przyszłego roku.

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia do pobrania tutaj.

Źródło: URE, GLOBEnergia

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia