Opłata OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Jest naliczana od lipca 2016 roku czyli od ponad roku. Opłata OZE została uwzględniona w taryfach przedsiębiorstw energetycznych na 2016 r.

Opłata OZE jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym i przeznaczana wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, oraz kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej.

W tym roku kalendarzowym wysokość opłaty OZE wynosi 3,70 zł netto/MWh. W ubiegłym roku była niższa i wynosiła 2,51 zł/MWh.

Przedsiębiorstwa energetyczne wysyłają do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki liczne pytania i wątpliwości dotyczące opłaty OZE. W związku z tym prezes URE postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości na najczęściej zadawane pytania.

Opłata OZE – Zasady obliczania

Opłata OZE obliczana jest jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych.

Odpowiednio, przez odbiorcę należy rozumieć każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Przez odbiorcę końcowego – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Koniecznym a zarazem wystarczającym warunkiem dla obciążenia danego wolumenu energii elektrycznej opłatą OZE jest, aby energia ta została zakupiona przez odbiorcę końcowego (w tym również od sprzedawcy, który zakupił energię na rynku bilansującym), pobrana z sieci (w tym z sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną) oraz zużyta przez tego odbiorcę końcowego na własny użytek. Zastrzec przy tym należy, iż przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Jak opłata OZE jest naliczania prosumentom?

Wytwórca energii elektrycznej, pokrywający swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną z własnej produkcji nie jest w tym zakresie odbiorcą końcowym. Nie dokonuje on zakupu energii elektrycznej.

Co w przypadku wystąpienia sytuacji, w której energia elektryczna zostanie zakupiona przez wytwórcę „autoproducenta” od innego przedsiębiorstwa energetycznego?

Na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, celem jej wykorzystania (zużycia) na inne potrzeby niż wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej – ilość tej energii, kwalifikowanej jako energia zakupiona i następnie zużyta przez odbiorcę końcowego, stanowić będzie podstawę dla obliczenia opłaty OZE.

Cała informacja dotycząca zasad naliczania opłaty OZE również przedsiębiorstwom energetycznym znajduje się TUTAJ

Źródło: URE

 

 

Redakcja GLOBEnergia