W czerwcu informowaliśmy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia dot. obowiązkowego udziału energii z OZE w portfelach energetycznych podmiotów, który będą musiały zapewnić w 2022 roku. Dokument przedstawiony przez resort klimatu i środowiska to projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2022 roku. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Resort wskazywał wówczas, że konieczne jest utrzymanie obowiązującej wysokości obowiązku, która pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia.

Minister klimatu i środowiska zaproponował przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w 2021 roku, tzn. 19,5 proc. dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5 proc. dla tzw. „błękitnych certyfikatów” (z biogazu rolniczego). Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do utrzymania stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.

Zmiany?

26 lipca w RCL pojawił się raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2022 roku.

Jak czytamy w dokumencie, uwagi zgłosiły Enea S.A., Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, KGHM S.A., Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, PGE S.A., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Tauron S.A., Związek Banków Polskich, Związek Pracodawców Polska Miedź.

Spośród wymienionych, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Związek Banków Polskich zaproponowały utrzymanie dotychczasowego poziomu obowiązku OZE, natomiast pozostałe podmioty zaproponowały jego obniżenie nawet do 10 proc.

W wyniku zgłoszonych uwag w projekcie rozporządzenia dokonano zmiany – czytamy w dokumencie. Wielkość udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikająca z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzająca wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 roku została obniżona z poziomu 19,5 proc. do 18,5 proc.

Jak widać, uwzględniono postulaty firm energetycznych i organizacji branżowych. Przykładowo, Enea postulowała za obniżeniem poziomu obowiązku OZE na rok 2022 do 17,5 proc. Argumentowała, iż mechanizm wsparcia poprzez ciągle funkcjonujący system certyfikatów powinien stanowić wyłącznie uzupełnienie przychodów wytwórców na poziomie niegenerującym dodatkowych wzrostów cen dla odbiorców, którzy i tak ponoszą koszt związany z samym wzrostem cen energii elektrycznej. Utrzymanie dotychczasowego poziomu obowiązków może spowodować dalszy wzrost ceny PMOZE_A.

Ponadto uwagi wniósł KGHM (obniżka do 10 proc.) oraz Tauron. Ten ostatnio podmiot wyjaśnił, że utrzymanie obowiązku na dotychczasowym poziomie doprowadzi do dynamicznego wzrostu cen na rynku zielonych certyfikatów (nawet ponad 300 zł/MWh) oraz rosnących kosztów systemu (nawet 5 mld zł w przyszłym roku wobec zaplanowanych 400 mln zł w PEP2040).

System świadectw w Polsce

System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia OZE w Polsce. W zamian za generację “zielonej energii” producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej OZE tj. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE.

Po 1 lipca 2016 roku wytwórcy energii w nowych instalacjach OZE nie mogą ubiegać się o partycypację w systemie wsparcia opartym o świadectwa pochodzenia, przy czym funkcjonujące już w nim instalacje mogą migrować do innych systemów wsparcia, tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Redakcja GLOBEnergia