Kilka dni temu został udostępniony dokument precyzujący obowiązki osób, którym udało się wygrać w aukcji energetycznej.

Zawiera on odpowiedzi w kwestiach przepisów, do których muszą podporządkować się nowi wytwórcy energii. Uregulowano kilka ważnych kwestii, a wśród nich:

1.Przesunięcie terminu wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych

Fakt dużej zależności OZE od warunków atmosferycznych jest powszechnie znany. Obecne prawo wymaga, by podania daty pierwszej generacji energii. Co jednak, jeżeli z jakichś powodów nie uda się nam jej dotrzymać? Cóż, prawo dopuszcza taką możliwość i widać, że znalazło się miejsce na „opcję awaryjną”. Zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy OZE, musimy oddać pierwszą partię wytworzonej energii najpóźniej 24, 48 lub 72 miesiące od zamknięcia aukcji. W tym okresie możemy sobie pozwolić na „opóźnienie”. Warto jednak zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o spóźnienie względem wyznaczonego przez nas terminu – punktem „rozpoczęcia liczenia” jest zamknięcie aukcji.

2.Zmiany hormonogramu wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Aby uczestniczyć w aukcji energetycznej, należy przekazać do URE informacje o ilości energii, jaką zamierzamy w danym czasie dostarczyć w kolejnych latach. Z drugiej strony, przesunięcie pierwszego wytworzenia energii (patrz odpowiedź 1) może spowodować z konsekwencji przesunięcie całego planu wytwarzania.

O ile nie jest konieczne wyprodukowanie określonej ilości energii co do kilowatogodziny, to jesteśmy zobligowani do wyprodukowania – z grubsza – tyle, ile poczatkowo założyliśmy. Z tego powodu warto jak najprecyzyjniej wyliczyć realną generację, by potem nie popaść w problemy. Ważne, by zrealizować minimum 85% założonej ilości. Dolne przekroczenie tej granicy powoduje nałożenie na producenta kary, określonej w art. 168 pkt 15 ustawy OZE.

3.Rozruch technologiczny – co i jak?

Prawo daje pozwolenie na tkz. rozruch technologiczny. W tym okresie produkowana przez nas energia nie musi spełniać wszystkich norm, a działanie instalacji OZE ma służyć głownie dokonywanie pomiarów itp. Okres ten może trwać do 30 dni, w ciągu których jesteśmy zobowiązani dostarczyć prezesowi URE informację o dacie pierwszego wytworzenia energii elektrycznej.

Istotą systemu aukcyjnego jest nie tyle sama generacja energii, ale jej dostarczenie do sieci i sprzedaż. Z tego powodu producenci energii nie mogą liczyć na zapłatę za energię wygenerowaną w okresie rozruchu technologicznego. Generacja energii z instalacji większych niż mikroinstalacje jest traktowana jak działaność gospodarcza. Z tego powodu należy uzyskać odpowiednie koncesje i wpisy od rejestrów. Powinniśmy je zdobyć przed etapem faktycznej generacji.

Spod wszelkich obowiązków koncesyjnych/rejestrowych są całkowicie wyłączeni użytkownicy mikroinstalacji.

Podobnie wygląda sytuacja z pokryciem ujemnego salda. Możemy się o nie ubiegać tylko w sytuacji, gdy posiadamy w pełni zarejestrowaną i koncesjonowaną elektrownię OZE.

Ostateczną decyzję w kwestii pozytywnego rozpoznania wniosku o pokrycie ujemnego salda podejmuje każdorazowo operator rozliczeń energii odnawialnej tj. Zarządca Rozliczeń S.A.

Aukcje OZE

4. Czas trwania odbioru energii po stałej cenie

Dokument precyzuje, kiedy dokładnie kończy się umowa sprzedaży energii. Rozpoczyna się on w dniu, w którym nastąpiła faktyczna, pierwsza sprzedaż energii elektrycznej. Czyli dopiero wtedy, gdy mamy już wszystkie koncesje i pozwolenia, a rozruch technologiczny za sobą. Następnie trwa do 15 lat. Sama okoliczność oddania energii nie prowadzi do rozpoczęcia tego okresu. Tutaj musimy wskazać konkretną datę pierwszego przesyłu – przed nią wszystko co wyprodukujemy jest „nieważne”.

Podsumowując, do obowiązków producenta energii należy:

 • wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
  zależnie od technologii, odpowiednio w terminie 24, 48 lub 72 miesięcy od
  dnia zamknięcia aukcji (art. 79 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy OZE);
 • uzyskania pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do
  rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
  elektrycznej – koncesja, wpis do RMIOZE, wpis do rejestrów prowadzonych
  przez KOWR (por. pkt IV);
 • uwzględnić graniczną datę obowiązku zakupu energii elektrycznej i pokrycia ujemnego
  salda – 31 grudnia 2035 r (art. 92 ust. 6 pkt 2 ustawy OZE).

5. Rozliczenia

Następują one po zakończeniu pełnych 3 lat kalendarzowych. Jeżeli wytwarzanie rozpoczniemy w trakcie roku (czyli nie na jego początku – każdy dzień inny niż 1 stycznia), to pierwszy okres rozliczeniowy pozostałą część tego roku oraz następne po nim trzy pełne lata kalendarzowe.

Kolejne rozliczenia są wykonywane równo co 3 lata po sobie. Ostatni okres rozliczeniowy jest przeprowadzany zaraz po zakończeniu wsparcia (tzn. pozostały okres, najczęściej krótszy od 3 lat).

 

 

 

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia