Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zapis ten wprowadził w drugiej połowie 2019 roku nieco wątpliwości interpretacyjnych i organizacyjnych związanych z uzgodnieniami, z zakresem tych uzgodnień oraz z procedurą zgłaszania montażu instalacji PV. W odpowiedzi na pismo SBF POLSKA PV Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśniła kilka istotnych kwestii w tym temacie.

Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Po pierwsze, Komenda Główna Straży Pożarnej w oficjalnym piśmie wyjaśnia, że to nie do niej należy obowiązek uzgadniania projektu fotowoltaicznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej. To jest zadanie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Komenda Główna zapowiada również w tym temacie zmianę zapisów Prawa Budowlanego, a konkretnie art. 26 ust.2 pkt 16, który będzie doprecyzowywał, z kim należy uzgadniać projekt. Będzie on brzmiał następująco:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Prawdopodobnie, jeśli jest to ostateczna propozycja, w tym konkretnym przypadku pojęcie „projekt budowlany” zostanie zastąpiony pojęciem „projekt tych urządzeń”.

Taka modyfikacja zapisów ustawy pozwoli uniknąć przygotowywania drogiego projektu budowlanego jedynie na potrzeby uzgodnienia z rzeczoznawca i zastąpić go prostszym i tańszym w przygotowaniu projektem technicznym – komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF POLSKA PV dodając, że zakres projektu technicznego może obejmować jedynie ważne dla PPOŻ kwestie a nie jak projekt budowlany szereg zagadnień nie istotnych z punktu widzenia pożarowego.

Zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

Do organów Państwowej Straży Pożarnej należy zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych. Organy Państwowej Straży Pożarnej to właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgodnienia – co będzie sprawdzane?

Komenda Główna Straży Pożarnej odpowiada, że uzgodnienia będą dotyczyć charakterystyki zagrożenia pożarowego (właściwości pożarowych, reakcji na ogień urządzeń fotowoltaicznych oraz oddziaływania potencjalnego pożaru urządzeń PV na elementy budowlane obiektu). Sprawdzane będzie też wyposażenie urządzeń fotowoltaicznych w wymagane środki ochrony przed pożarem, uszczelnienia ognioodporne, ochrona odgromowa, sposoby prowadzenia przewodów w budynku i klasa reakcji kabli na ogień . Zbierane będą informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty oraz informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (przeciwpożarowy wyłącznik prądu, plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych ze wskazaniem usytuowania urządzeń i z czytelną legendą oznakowania graficznego). Uzgodnieniu podlegać będzie również oznaczenie obiektu znakiem bezpieczeństwa zgodnym z wymaganiami dotyczącymi specjalnych instalacji lub lokalizacji – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

Co ciekawe, Komenda wskazuje 5 pozycji przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które powinny służyć jako źródła wiedzy technicznej podczas uzgodnień. Są to cztery polskie normy i jedna norma niemiecka VDE-AR-E 2100-712.

Zdaniem Bogdana Szymańskiego, powoływanie się na normę niemiecką nie należy do dobrych praktyk:

Zdecydowanie złą praktyką jest odwoływanie się przez Państwową Straż Pożarną do norm i wytycznych obowiązujących jedynie na terytorium Niemiec. I nie chodzi tu o fakt że są to złe wymogi i zła norma a o kwestię znajomości i dostępności tej normy w Polsce. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest opracowanie polskich wytycznych najlepiej w randze rozporządzenia które bazując na wielu dobrych opracowaniach będzie precyzyjnie określać zakres i zasady przygotowania projektu w zakresie ochrony PPOŻ – twierdzi i proponuje Bogdan Szymański.

Miejmy nadzieję, że opracowanie polskich wytycznych związanych  bezpieczeństwem przeciwpożarowym polskich instalacji fotowoltaicznych nastąpi jak najszybciej. Kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego są niezwykle istotne – jak się okazuje również w branży fotowoltaicznej. Instalacje fotowoltaiczne, które coraz częściej stają się integralną częścią polskich budynków muszą z jednej strony gwarantować bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a z drugiej strony powinny być projektowane tak, by były chronione przed uszkodzeniem wynikającym z pożaru wnętrza budynku.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia