Na chwilę przed 27 kwietnia informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że ten dzień to jedna z przełomowych dat dla sektora fotowoltaicznego. W kwietniu 2021 roku weszły w życie oczekiwane od dwóch lat nowe zasady certyfikacji falowników, które będą miały wpływ na przyłączanie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Nowe regulacje wprowadza w życie Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), czyli stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej. Pierwotnie nie przewidywało ono przedłużenia okresu przejściowego, ale jak się okazało – 26 kwietnia pojawił się komunikat na stronie PTPIREE, który rozwiał wszelkie wątpliwości.

Stowarzyszenie wydłużyło możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 roku, co obejmowało etap pierwszy procedury. Etap drugi, czyli okres od 1 sierpnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, dopuszcza możliwość stosowania w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators) oraz wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG.

Trzeci etap obejmuje okres od 1 maja 2022 roku, w którym będzie obowiązywał wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz wymogów z rozporządzenia KE 2016/631.

Operatorzy sieci dystrybucyjnej (np. Enea Operator) radzą producentom falowników, by celem usprawnienia procesu przyłączania instalacji wytwórczych do sieci przesłać bezpośrednio do PTPiREE pisma potwierdzające przystąpienie do procesu certyfikacji. W takim przypadku, o ile dane urządzenie posiadać będzie certyfikat na zgodność z normą 50549 (lub z kodeksem NC RfG w ramach dowolnego programu certyfikacji), urządzenie to będzie mogło być instalowane, a informacja o nim zostanie przekazana do poszczególnych OSD zrzeszonych w ramach PTPiREE.

Falowniki pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

PTPIREE opublikowało wykaz urządzeń, a dokładniej falowników, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez OSD w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Dokument zawiera spis urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie wymagań. Wykaz będzie podlegał ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia. W kolejnych opracowaniach głębiej pochylimy się nad opublikowaną przez stowarzyszenie listą.

Źródło: Enea Operator, PTPIREE

Redakcja GLOBEnergia