Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 pożyczek łącznie z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 
Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.


UWAGA! Od 1 Sierpnia nowe wymogi w programie Prosument!


Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.08.2015 r. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30.12.2016 r. lub do wyczerpania alokacji.

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów pożyczek wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa niż 1 mln zł.
W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. zaszły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • włączono do katalogu beneficjentów końcowych stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu);
  • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
  • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Źródło: NFOŚiGW