Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dotychczasowe dwie nowelizacje ustawy o rynku mocy wynikają z nowych regulacji europejskich znajdujących się w tzw. rozporządzeniu rynkowym oraz z doświadczeń krajowych zebranych podczas dotychczasowego funkcjonowania rynku mocy w Polsce.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym nie spełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh w wytworzonej energii elektrycznej. Nowa ustawa uniemożliwia bowiem takim jednostkom certyfikację do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych oraz daje operatorowi systemu przesyłowego narzędzia kontrolne do weryfikacji spełnienia limitu emisji.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia rynkowego organem, który jest odpowiedzialny za wyznaczenie ww. wskaźników w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Nowelizacja zatem zobowiązuje regulatora do wyznaczania kosztu wejścia na rynek nowych mocy (cost of new entry,  CONE) oraz wartości niedostarczonej energii (value of lost load, VOLL).

Zmiana sposobu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej

Jak wyjaśnia URE, nowelizacja rozszerza grupy odbiorców ryczałtowych, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową, a także wprowadza model, w którym wysokość tej opłaty dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, od 1 stycznia 2028 roku będzie uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców energii do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii w naszym kraju.

Dla nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy, w którym do końca 2027 roku będą mogli nadal funkcjonować odbiorcy ryczałtowi. Do tego czasu będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę opłaty mocowej wchodzą w życie od 1 października br. - wskazuje URE. Zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, gdzie znajduje się harmonogram stosowania tych współczynników, odbiorcy na wysokich napięciach będą je stosować od 1 października, na średnich napięciach - od stycznia 2022 roku, a na niskich napięciach – od stycznia 2025 roku. Natomiast obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować te współczynniki od 2028 roku, co będzie oznaczało koniec jednej stawki „ryczałtowej” i uzależnienie opłaty mocowej od profilu zużywania energii dla wszystkich grup odbiorców.

Prezes URE jest zobowiązany wyznaczyć stawki opłaty mocowej według nowych zasad do 30 września 2021 roku Stawki te będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: URE

Zobacz również