I konkurs w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca  rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.
 
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną. Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.

Nabór wniosków jest prowadzony od 22.01.2016 r. do 29.04.2016 r.


Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:
  • Państwowe jednostki budżetowe 
  • Szkoły wyższe 
  • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne 
  • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej 
Źródło: NFOŚiGW