Od początku tego roku producenci OZE w Polsce mają nowe obowiązki wynikające z europejskich regulacji tzw. wytycznych SOGL. Przepisy dotyczą przesyłania danych o energii elektrycznej produkowanej i wprowadzanej do systemu elektroenergetycznego. Wytwórcy “zielonej” energii muszą przekazywać informacje pomiarowe do operatora polskiego systemu elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne z pomocą operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli Enea Operator, Energa Operator, Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator.

Wytyczne SOGL są częścią rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., weszły w życie w dniu 14 września 2017 r. PSE informuje, że rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) – w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) – w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) – w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

Wymagania w nim zawarte dotyczą bezpieczeństwa pracy i utrzymania poziomów częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Wskazują także sposób wykorzystania jego zasobów przez operatorów sieci przesyłowych (OSP), czyli w Polsce PSE, operatorów systemów dystrybucyjnych oraz producentów energii z OZE, których instalacje posiadają moc na poziomie 0,2 MW lub więcej. Ci ostatni w rozporządzeniu wskazani są jako „Significant Grid User” (SGU – znaczący użytkownik sieci).

Energa Operator tłumaczy, że obowiązek wymiany danych strukturalnych dotyczy zarówno jednostek wytwórczych B, C i D przyłączonych bezpośrednio do sieci OSD jak i OSDn, które takie jednostki wytwórcze posiadają. Każda jednostka typu B, C, D oraz OSDn zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych dotyczących już przyłączonych i nowo przyłączanych jednostek wytwórczych. Obowiązek udostępniania danych strukturalnych dotyczy również odbiorców energii przyłączonych do sieci 110 kV OSP oraz OSDp, a także OSDn.

Każdy z OSDn, dodatkowo zobowiązany jest przekazać do OSDp dane dotyczące jednostek wytwórczych typu A (o mocy od 0,8 kW do 200 kW) w zakresie:

– mocy zainstalowanej jednostki wytwórczej (modułu wytwarzania energii),
– rodzaju wykorzystywanego źródła energii pierwotnej (magazyny energii, wiatr, fotowoltaika, woda, cieplne – do rodzaju cieplne zaliczyć należy również źródła wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej biogaz i biomasę),
– miejscowości, w której jednostka wytwórcza przyłączona jest do sieci OSDn,
– nazwie stacji (GPZ) i nr sekcji w tej stacji, z której sieć OSDn z przyłączoną do niej jednostką wytwórczą jest zasilana.

OSD organizowali szkolenia pod koniec 2020 r. w związku z nowymi wymogami. W połowie grudnia 2020 r. kampanię informacyjną rozpoczął Enea Operator. W ten sposób OSD chciał wesprzeć w sposób merytoryczny producentów OZE w odnalezieniu się w nowych przepisach. Na stronie OSD wytwórcy mogą znaleźć wzory formularzy do wprowadzania danych wynikających z wytycznych SOGL. W pierwszym kwartale 2021 r.  Enea Operator uruchomi narzędzie informatyczne „Portal dla Wytwórców”, które znacznie ułatwi cały proces przekazywania danych.

Źródło: Enea Operator /Energa Operator/PSE

Redakcja GLOBEnergia