Od stycznia sektor finansów publicznych musi oszczędzać energię! Będą kary

W tym miesiącu wszedł w życie obowiązek oszczędzania energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulacje zobowiązują urzędy do oszczędności na poziomie 10 proc. w skali całego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Obowiązek oszczędzania energii jest zawarty w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oszczędności powinny objąć wykorzystanie urządzeń technicznych, instalacji oraz pojazdów.

Urzędy będą oszczędzać, ale nie na wszystkim

Z oszczędzania wykluczono obszar potrzeb obronności państwa, kluczowe urządzenia techniczne, informatyczne oraz obiekty ujęte w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.  

Obowiązkiem nie zostały objęte jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe, do których należą m.in. budynki szkół czy hale sportowe. Przepisami nie objęto też m.in. oświetlenia ulicznego, urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych. Resort jednak rekomenduje działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Będą kary

Za niezrealizowanie obowiązku oszczędności energii elektrycznej ustawa przewiduje kary pieniężne. Ich wysokość nie może być wyższa niż 20 tys. zł. Potencjalne kary będzie wymierzał prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zobligowani są do przekazania do Prezesa URE raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

Przypomnijmy, że wymóg obowiązywał już urzędy w grudniu 2022 roku.

W jaki sposób będą liczone oszczędności? Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że docelowe zużycie energii elektrycznej w 2023 roku powinno zostać obliczone zgodnie z wzorem zawartym w art. 37 ust. 4 ustawy na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku, które następnie jest pomniejszane o 10 proc. Tak otrzymana wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – czytamy na stronach resortu.

Oszczędzanie energii - co to znaczy?

Rząd przedstawił katalog działań, jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia zużycia energii. Do istotnych działań w tym zakresie należy zaliczył m.in. wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków, modernizację lub wymianę oświetlenia, zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią czy dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza.

Źródło: PAP/Ministerstwo Klimatu i Środowiska