Odnawialne źródła energii po 2020 roku – plan rozwoju

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

elektrownia wiatrowa

Jeśli UE nie wprowadzi więcej środków umożliwiających obniżenie kosztów i pobudzenie inwestycji, w sektorze energii odnawialnej nastąpi zastój. Komisja przedstawia sposoby zaradzenia temu.
UE jest na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE. Cel ten jest jednym z elementów szerszej strategii na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

To dobra wiadomość. Zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, słońca, wody (np. fale, pływy morskie, energia geotermalna) i biomasy pozwoli UE zmniejszyć swoje uzależnienie od importu energii i jednocześnie zwiększyć innowacyjność i poziom zatrudnienia.

Przedsiębiorcy są jednak powściągliwi, jeśli chodzi o zwiększanie inwestycji w energię odnawialną. Z jednej strony nie mają pewności co do kierunku przyszłej polityki UE w tej dziedzinie, a z drugiej – zbyt wolno maleją koszty.

W rezultacie, jeżeli koszty paliw kopalnych nadal będą znacznie niższe od kosztów energii ze źródeł odnawialnych, przewiduje się, że po 2020 r. rynek energii w tej dziedzinie przestanie się rozwijać.

Z myślą o zaradzeniu tym problemom Komisja Europejska opracowała sprawozdanie w sprawie odnawialnych źródeł energii . Zawiera ono analizę sposobów ograniczenia kosztów poprzez bardziej skoordynowane podejście na poziomie unijnym. Równocześnie rozpoczyna ona prace nad przyszłą polityką UE w dziedzinie energii na okres po 2020 r.

Stymulowanie konkurencji na unijnym rynku energii może przyczynić się do zmniejszenia kosztów. Dopłaty do paliw kopalnych powinny być stopniowo wycofywane. Należy również zmienić stawki opodatkowania energii, aby zwiększyć inwestycje w technologie niskoemisyjne. Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać wsparcie (lub całkowicie rezygnować z systemów wsparcia) dla odnawialnych źródeł energii po to, aby przedsiębiorstwa z tego sektora mogły stać się w przyszłości bardziej konkurencyjne w stosunku do innych źródeł energii.

Należy zreformować krajowe systemy wsparcia, aby ułatwić obniżenie kosztów. Systemy poszczególnych krajów UE muszą zostać uspójnione i uproszczone, co pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów administracyjnych dla przedsiębiorstw.

UE powinna wspierać produkcję energii wiatrowej i słonecznej, tam gdzie jest ona tańsza – tak jak postępuje się już w przypadku innych produktów i usług. Dzięki temu kraje UE będą mogły kupować w krajach spoza UE energię wiatrową czy słoneczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł po znacznie niższej cenie, aniżeli byłoby to możliwe w Unii.

Kolejne kroki
Komisja rozpoczyna proces przygotowywania różnych wariantów przyszłej polityki na okres po 2020 r., które umożliwią wzrost innowacji i obniżenie kosztów. Nowa polityka będzie stanowić zachętę dla przemysłu do tego rodzaju długoterminowych inwestycji niezbędnych do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W marcu tego roku UE opublikowała plan działania dotyczący obniżania emisji , który obejmuje całą europejską gospodarkę. Zakłada on również opracowanie osobnych planów działania dla poszczególnych jej sektorów, m.in. plan działania w zakresie energii do roku 2050.

Źródło: Komisja Europejska