W dniach 6-7 września w Warszawie Most Wanted! Conferences zorganizowało Konferencję „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Nowoczesnej Gospodarki”. 

Konferencję  zorganizowano w odpowiedzi na szybko rozwijający się sektor energii odnawialnej w Polsce oraz zadania postawione przez Unię Europejską. Nasz kraj stoi przed koniecznością zwiększenia efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania.
Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.
Tegoroczna Konferencja Odnawialne Źródła Energii stworzyła możliwość spotkania ciekawych osób – uznane autorytety w swoich dziedzinach, wymiany doświadczeń w ciekawych dyskusjach.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
• Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
• Kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość?
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 2020 roku
• Przepisy prawne dotyczące energetyki odnawialnej
• Od koncesji po świadectwo – czyli zielone, czerwone, żółte, brązowe, fioletowe  certyfikaty kierunki i zasady funkcjonowania systemów
• Prognozy cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz cen zielonych certyfikatów do 2015 roku
• Procedura przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci operatora systemu przesyłowego, wymagania operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie przyłączenia ich do sieci odnawialnych źródeł energii
• Współfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii z programów krajowych (pożyczki, kredyty preferencyjne, dotacje celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
• Wsparcie finansowe banków w Odnawialne Źródła Energii
• System naboru i oceny projektów dotyczących OZE współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
• Biogaz, Aspekty technologiczne na przykładzie Viessmann
• Wyzwania związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy w świetle nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii
• Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
• Małe farmy wiatrowe
• Budowa farmy wiatrowej
• Jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce?
• Rodzaje kolektorów słonecznych, ich wady i zalety, Sposoby instalacji i możliwości wykorzystania
• Fotowoltaika
• Rozwój energetyki geotermalnej w Polsce
• Plusy wykorzystywania energii geotermalne
• Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój OZE – możliwości PPP
• Rola regionów, samorządów, gmin w rozwoju energetyki odnawialnej
• Wykorzystanie wód termalnych na przykładzie Uniejowa
• Praktyczne aspekty realizacji programu „Biogazownia w każdej gminie”

http://www.mostwanted.pl/odnawialne_zrodla_energii