Wykorzystanie w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych pozwala na zastąpienie coraz trudniej dostępnych w rolnictwie i coraz droższych surowców nieodnawialnych, takich jak węgiel i koks do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania pomieszczeń i wody.

Według danych GUS około 6 proc. energii finalnej zużywane jest rolnictwie, zaś około 30 proc. w gospodarstwach domowych. Wśród nich, na obszarach wiejskich, największy odsetek energii stanowi ta pochodząca ze spalania wysokoemisyjnego paliwa jakim jest węgiel. Z kolei raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że rolnictwo zużywa 8 EJ (eksadżul) energii pierwotnej z czego 1 EJ pochodzi z OZE. Ograniczenie emisji CO₂, może zostać zredukowane, w przypadku gdy OZE w rolnictwie będą stanowiły 2 EJ.

Z kalkulacji prowadzonych nad emisyjnością sektora rolnictwa wynika, że rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich w UE ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnictwa przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Stosunek cen konwencjonalnych metod uzyskiwania energii do ich odnawialnych odpowiedników oraz problemy zapewnienia przez dostawców tradycyjnych nośników energii bezpieczeństwa energetycznego dla lokalnych odbiorców, stwarzają szansę na rozwój szerokiego spektrum OZE.

OZE dla rolnictwa:
•    kotły na biopaliwo stałe – biomasę
•    elektrownie wiatrowe
•    instalacje fotowaltaiczne
•    biogazownie
•    pompy ciepła
•    kolektory słoneczne

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym obszarów wiejskich potrzeby energetyczne rosną, szczególnie w zakresie energii elektrycznej. Istniejąca sieć energetyczna na obszarach wiejskich, mimo licznych modernizacji, nadal jest w większości odzwierciedleniem założeń z okresu elektryfikacji wsi. – Taka sytuacja zmusza do szukania nowych możliwości jej lokalnego pozyskania. Przeszkody, które hamują rozwój większych obiektów energetyki odnawialnej, takie jak zły stan techniczny sieci energetycznych na obszarach wiejskich oraz znaczne odległości do punktu przyłączenia do sieci, mogą jednocześnie okazać się bodźcem do rozwoju małych, rozproszonych instalacji o charakterze gospodarczym – komentuje Przemysław Bieńkowski Wiceprezes Zarządu Stelmet sp. z o.o. sp.j.

Planowanie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwie rolnym opiera się na zidentyfikowaniu rzeczywistych potrzeb energetycznych z uwzględnieniem wahań dobowych, sezonowych i rocznych oraz możliwości pokrycia ich przez odpowiednio dobrane źródła odnawialne. Systemy oparte na wykorzystaniu biomasy (biogazownie, kotły na biomasę), energii geotermalnej (pompy ciepła) i słonecznej (kolektory słoneczne) pozwalają na obniżenie kosztów produkcji ciepła i są dobrym uzupełnieniem źródeł konwencjonalnch w modernizowanej kotłowni. Tańszą i bardziej przyjazną dla środowiska energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogą dostarczyć elektrownie wiatrowe czy systemy fotowoltaiczne.
Źródło: Selmet