Na początku października NFOŚiGW przedstawił ofertę wparcia finansowego na lata 2015-2020. Oferuje on elastyczne programy, dostosowane do potrzeb rynkowych.

Jak zapewniono, komunikacja z wnioskodawcami będzie lepsza, cały proces łatwiejszy i usprawniony, a kryteria ocen wniosków będą czytelne. Nie będą wypierane środki zagraniczne, a działania będą spójne z perspektywą finansową Unii Europejskiej.

Oprócz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, plany NFOŚiGW obejmują również finansowanie działań poprawiających efektywność energetyczną.
Nie zmieni się jednak forma wsparcia. Sumarycznie, na lata 2015-2020 przeznaczono 10 mld złotych, ale forma dofinansowania to tak jak poprzednio zarówno dotacje, na które przypadnie 3,7 mld zł, jak i pożyczki, w kwocie 6,3 mld zł. Takie dysproporcje zdecydowanie potwierdzają, że Fundusz stawia na finansowanie w formie zwrotnej.

Co nowego pojawiło się w ofercie finansowania?
Jak podaje Małgorzata Skucha, prezes Zarządu NFOŚiGW „w naszej ofercie pojawiło się premiowanie: ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych towarzyszących inwestycjom, standardów zarządzania środowiskowego, „zielonych gmin” oraz gmin, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów”.
Od 2015 roku gminy, w których ponad połowa powierzchni przeznaczana jest na tereny o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, takich jak parki narodowe, obszary Natura 200 czy rezerwaty przyrody, mogą liczyć na preferencyjne warunki realizacji inwestycji mających na celu zachowanie dziedzictwa naturalnego. „Zielone gminy” będą mogły liczyć na zwiększenie poziomu umorzenia pożyczek, większe dofinansowania, czy obniżone progi minimalne pożyczek lub dotacji.
Nowa funkcja NFOŚiGW, w której przyjdzie mu się sprawdzić to rola Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów dla lokalnych władz w Polsce. Takich sygnatariuszy jest w Europie 5 942 w tym 42 w Polsce i liczba ta stale rośnie.
Jak podaje Ministerstwo Gospodarki: „Podsumowując plany na przyszłość, przedstawiciele Funduszu zapowiedzieli m.in. wsparcie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, czy przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk środowiskowych.”
Oferta jest dedykowana samorządom, osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz państwowych jednostek budżetowych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki