Ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada tego roku. Wytwórcy, którzy zamierzają przystąpić do aukcji mogą założyć konto na specjalnie przygotowanej Internetowej Platformie Aukcyjnej, która posłuży jako narzędzie do prowadzenia aukcji. W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej pochodzącej z instalacji OZE, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy dla:

1. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;

2. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

3. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

4. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;

5. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;

6. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

7. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny;
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;

8. instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, których ofert nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z OZE określonej w ogłoszeniu aukcji oraz 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Gdy uczestnicy zaoferują taką sama cenę sprzedaży energii, o wygranej będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Źródło: ure.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia