Ograniczenie przychodów wytwórców energii, maksymalna cena energii – nowy projekt ochrony odbiorców końcowych

Mimo częściowego zamrożenia cen energii, wszyscy obawiamy się wzrostu rachunków za prąd w przyszłym roku. Zamrożenie zresztą dotyczy tylko gospodarstw domowych, a podwyżki za prąd odczuwają wszyscy. Pojawiły się jednak nowe propozycje, wśród których znalazły się między innymi maksymalna cena energii, a także ograniczenie przychodów wytwórców energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Projekt otrzymał numer UD454. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych projekcie, jest ustalenie maksymalnej ceny energii dla odbiorców wrażliwych. 

Maksymalna cena energii

Ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku. Tym samym, w przyszłym roku stawki za energię elektryczną zostaną utrzymane do zużycia poniżej 2 tys. kWh. rocznie. Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Nowy projekt ustawy zakłada, że powyżej tych limitów będzie obowiązywała maksymalna cena energii, która dla gospodarstw domowych została ustalona na poziomie 699 zł/MWh. Ta cena będzie obowiązywała nawet wtedy, gdy ceny wynikające z zawartych przez gospodarstwa domowe umów będą wyższe. 

Dla pozostałych uprawnionych odbiorców cena zostanie zamrożona na poziomie 785 zł/MWh. Skorzystają z niej małe i średnie przedsiębiorstwa, a także podmioty użyteczności publicznej takie jak:

  • podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
  • podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
  • podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe,
  • placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
  • centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, 
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • noclegownie i ogrzewalnie.

Należy jednak zaznaczyć, że mechanizm dla pozostałych uprawnionych odbiorców z ustaloną maksymalną ceną energii zachęca do oszczędzania energii. Zarówno MŚP, jak i podmioty użyteczności publicznej skorzystają z określonej w projekcie ustawy ceny, dla poboru energii nie większego niż 90% średniego zużycia energii w poprzednim roku. Cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., a zużycie będzie porównywane ze zużyciem z  okresu od 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

W projekcie ustawy przewidziano również rekompensaty dla przedsiębiorstw obrotu, które mogą stracić na ustalonej cenie maksymalnej.

Jak czytamy w istocie rozwiązań ujętych w projekcie, podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. Do jego obowiązków będzie należało stosowanie w rozliczeniach ze sprzedawcami rekompensaty. Jej wysokość będzie stanowiła iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną miesięczną (publikowaną przez Towarową Giełdę Energii) a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej lub w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy sprzedaży a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej - w przypadku gdy cena wynikająca z umowy sprzedaży jest wyższa niż cena maksymalna i niższa niż cena referencyjna miesięczna.

Jak poinformowała Anna Moskwa, podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf do 30 listopada 2022 roku.

Ograniczenia przychodów wytwórców

Drugim bardzo ważnym elementem zawartym w projekcie ustawy, jest ograniczenie przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu. O planowanym wdrożeniu tego mechanizmu pisaliśmy TUTAJ, jako efekcie porozumienia państw członkowskich w Radzie Europejskiej. Tym samym, dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zostanie nałożony obowiązek przekazania wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem. Z tego obowiązku zostaną wyłączone niektóre podmioty, jak np. wytwórcy OZE w instalacjach o mocy mniejszej niż 1 MW, jednostki demonstracyjne, czy też podmioty korzystające z systemu aukcyjnego. Środki będą gromadzone przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. A ile wyniesie kwota, która zostanie uznana za nadmierny przychód?

Jak czytamy, będzie to iloczyn sumy wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu pomniejszony o wolumen energii elektrycznej zakupionej w danym dniu oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu. Obliczenie wysokości limitu ceny oraz jej ogłoszenie będzie należało do obowiązków Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który będzie miał na to czas do dnia 15 każdego miesiąca. Prezes URE będzie mógł również prowadzić w tej sprawie kontrole i w przypadku nieprawidłowości wyciągać konsekwencje. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny, uwzględniający poszczególne technologie wytwarzania, zostanie ustalony w drodze Rozporządzenia. 

Źródła: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska