Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje nowe założenia polityki energetycznej państwa, zgodnie z którymi została zmieniona hierarchizacja odnawialnych źródeł energii. W ślad za tym Fundusz wprowadził do swojej oferty możliwości dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej. Pierwsze ze zgłoszonych projektów czekają na podpisanie umów o dotacje.

Nowa polityka energetyczna Polski przewiduje m.in. dywersyfikację źródeł energii oraz położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii (OZE). Plany zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie – tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia – małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej, opartych o odnawialne źródła energii, w tym geotermalne, czyli pochodzące z podziemnych zasobów gorącej wody i skał.

Obecnie w NFOŚiGW już zapadły bądź właśnie zapadają rozstrzygnięcia w dwóch naborach konkursowych: krajowym i unijnym.

Pierwszy to program NFOŚiGW Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych o alokacji  200 mln zł – na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał (niezbędne wykazanie wykorzystania energetycznego ciepła). Nabór w tym programie odbywał się w trybie ciągłym i zakończył się w listopadzie 2016 r. Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 NFOŚiGW ocenił pozytywnie. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Wnioski te zostały skierowane z NFOŚiGW do akceptacji Głównego Geologa Kraju (GGK).

Dotychczas pozytywną opinię GGK uzyskały trzy projekty, dla których – po zakończeniu procedur negocjacyjnych – w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy. Są to następujące przedsięwzięcia:

 • Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju 2500 m +-10% jura dolna (50 m3/h temp 70oC); wnioskodawca: gmina Lądek Zdrój, kwota dotacji 18,8 mln zł;
 • Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum 1400 m +-10% kreda dolna (120m3/h powyżej 40oC); wnioskodawca: gmina Sochaczew, kwota dotacji 13,5 mln zł;
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz 1 475 m+-10% jura dolna (125m3/h ok. 62oC); wnioskodawca: gmina Sieradz, kwota dotacji 10,6 mln zł.

Ponadto dla dwóch innych projektów GGK wydał warunkową ocenę pozytywną, co oznacza, że muszą one przed zawarciem umów i realizacją prac dokonać weryfikacji zakresu i sposobu realizacji robót geologicznych dla wnioskowanych projektów. Chodzi o takie inwestycje:

 • Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych  w miejscowości  Chojny  2690 m jura górna (200m3/h 90oC lub 120m3/h i 70oC); wnioskodawca: gmina Koło, kwota dotacji 16,3 mln zł;
 • Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym „Podhale1” 5 300 m +-10% trias (przewiercenie fliszu i dowiercenie się do podłoża krystalicznego (200 m3/h temp. 100oC); wnioskodawca gmina: Szaflary, kwota dotacji 43,4 mln zł.

Ponadto, Narodowy Fundusz zakończył postępowanie konkursowe nr POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla unijnego poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja konkursu wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną. Instytucja pośrednicząca, czyli Ministerstwo Środowiska, zakwalifikowała już te wnioski do dofinasowania. Beneficjentami będą:

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;
 • VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł;
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;
 • Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;
 • BANIA Sp. z o.o.; sp. k. w Białce Tatrzańskiej; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem; projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana kwota dotacji: 9,1 mln zł;
 • G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”; wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł.

Pośród 9 wspieranych przez NFOŚiGW znalazł się projekt Geotermii Toruń. Firma ma otrzymać dotację o wysokości niemal 50 procent kosztów realizacji zadania, czyli 19,5 mln zł. Ta znaczna kwota ma zostać przeznaczona na rozwój toruńskiej geotermii. Koszt całego projektu wyceniono na 40,3 mln zł. Pieniądze z dotacji mają zostać przeznaczone na uruchomienie ciepłowni geotermalnej.  Plany wykorzystania wód geotermalnych w Toruniu przez ojca Rydzyka znane są już od lat.  W tym celu w 2008 roku powołano spółkę Geotermia, kierowana przez  ojca Jana Króla. Po przyznaniu w zeszłym roku odszkodowania za wypowiedzenie tej umowy przez NFOŚiGW projekty zostały wznowione.  Pod względem wysokości dofinansowania, firma redemptorystów jest trzecia na liście spośród dziewięciu inwestycji. Więcej ma dostać  spółka G-Term Energy na odwierty w Starogardzie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie na budowę instalacji wykorzystującej biomasę. Ma ona polegać na na budowie ciepłowni geotermalnej przy wykorzystaniu dwóch istniejących otworów.

Źródło:  NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia