Wydawać by się mogło, że nowa sytuacja na arenie OZE najbardziej dotyczy producentów urządzeń OZE, inwestorów i właśnie operatorów sieci. W związku z tym, że dużo piszemy o inwestorach, o dostawcach technologii, chcieliśmy zapytać o stanowisko, o dobre rady, o oczekiwania właśnie operatorów sieci dystrybucyjnych.

 
W jednym z oficjalnych stanowisk Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dotyczącego niektórych propozycji rozwiązań prawnych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, kiedy jeszcze prace nad ustawą trwały deklarowano, że „Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych prowadzący działalność na terenie całej Polski, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, popierają zrównoważony rozwój źródeł energii elektrycznej, w tym wytwarzanie energii przez prosumentów na użytek własny. Z satysfakcją śledzone są prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.”
 
Jak wyglądają przygotowania?
 
„Od kliku miesięcy obserwujemy wzrost zainteresowania przyłączaniem mikroinstalacji do naszej sieci. W chwili obecnej, skalę rozwoju oceniamy jako umiarkowaną. Liczba przyłączanych mikroinstalacji silnie zależy od dostępności do źródeł dofinansowania poprzez dedykowane programy, instytucje czy też samorządy lokalne. Postępujący rozwój tego rodzaju źródeł spowodował, że niewątpliwie przybyło obowiązków związanych z weryfikacją zgłoszeń o przyłączenie, zawieraniem umów czy też z zakresu sprawozdawczości, wynikającej z Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Obecna skala rozwoju mikroinstalacji nie spowodowała konieczności modernizacji lub rozbudowy naszej infrastruktury sieciowej. Jednakże przewidujemy, że w związku z uruchamianiem kolejnych mechanizmów przeznaczonych na finansowanie działań w zakresie budowy mikroinstalacji, zwiększy się liczba klientów, którzy wystąpią z wnioskami o przyłączenie lub zgłoszeniami przyłączonych już instalacji. W przypadku dynamicznego rozwoju tego typu źródeł, będziemy musieli mieć na uwadze potrzebę przeprowadzenia dodatkowych działań modernizacyjnych lub inwestycyjnych wynikających z potrzeb rozwoju mikroinstalacji.” – opowiada dla redakcji GLOBEnergia Maciej Mróz, Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Sieci TAURON.


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i  czytaj cały artykuł! 

appstore        google play


 
O sytuacji w RWE opowiada Artur Stawiarski, Dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa RWE POLSKA "Zauważamy znaczący wzrost zainteresowania ofertą prywatnych źródeł zasilania, głównie instalacjami PV. Dostosowujemy naszą ofertę do warunków rynkowych i już w krótce będziemy w stanie zaproponować Klientom w całej Polsce instalacje fotowoltaiczne. Zależy nam na tym aby jak najlepiej dopasować nasz produkt do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, a te są wysokie. W dziale rozwoju, któremu przewodzę powołaliśmy specjalny inkubator, który bada potrzeby rynkowe w zakresie fotowoltaiki i zajmuje się przygotowaniem odpowiedniej oferty."
 
Ustawa o OZE ciągle jest omawiana. Ciągle pojawiają się nie do końca jasne zapisy i komunikaty, które wszystkim przysparzają problemów i wątpliwości. Przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw sieciowych było i jest przede wszystkim takie uregulowanie kwestii przyłączenia i współpracy instalacji odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną, które nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw i jakość energii dostarczanej do odbiorców. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie ze względu na planowany dynamiczny rozwój mikroinstalacji, czyli niewielkich wytwórczych źródeł dedykowanych głównie małym odbiorcom (gospodarstwom domowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom), w celu wytwarzania energii na potrzeby własne jako uzupełnienie dostaw energii z sieci.
 
Jak czytamy w raporcie „Pierwsze rewolucyjne dla operatorów systemów dystrybucyjnych zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji do sieci pojawiły się już bowiem we wrześniu 2013 r., wraz z wejściem w życie tzw. „małego trójpaku”, czyli nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Przewidywała ona odstępstwo od – niepodlegającej wcześniej wyjątkom – zasady przyłączenia źródła na podstawie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i następnie w oparciu o te warunki. Odstępstwo polegało na wprowadzeniu możliwości przyłączenia mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia do OSD przez odbiorcę końcowego, do wysokości jego mocy przyłączeniowej jako odbiorcy. Przyjęte regulacje nie umożliwiają operatorom wpływania na czas, miejsce i moc przyłączanych mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, co stanowi wspomniane powyżej wyzwanie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostarczania energii, zwłaszcza przy szybkim rozwoju i wzroście liczby przyłączanych do sieci źródeł niestabilnych (w tym mikroinstalacji).”
Efektem tej sytuacji są przygotowane przez każdego operatora z osobna wzory zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji wraz z listami wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do efektywnego użytkowania tych instalacji.
 

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus! 

appstore        google play