W marcu b.r. miał miejsce Międzynarodowy Szczyt Magazynowania Energii ze Źródeł Odnawialnych w Düsseldorfie w Niemczech.

 
Ponad 3000 odwiedzających z 54 krajów wzięło udział w tegorocznym wydarzeniu, co oznacza o 60 % więcej uczestników w stosunku do roku poprzedniego. 
Wydarzenia zakończyły się przyjęciem "Düsseldorfskiego Oświadczenia" wzywającego do uregulowania kwestii  rozpowszechniania magazynowania energii.
 
Podczas Międzynarodowego Szczytu Magazynowania Energii w Düsseldorfie podjęto się rozwiązania problemu związanego z zastosowaniem opłacalnego magazynowania energii oraz wydano oświadczenie skierowane do polityków i zakładające wprowadzenie  jasnych  zasad wdrażania magazynowania. Magazynowanie jest kwestią strategiczną w kontynuowaniu energetycznej rewolucji.
 
Oświadczenie zakłada, że rozwiązania magazynowania mogą zapewnić szerokie spektrum usług zarówno dla konsumentów, jak i dla dostawców energii z sieci, co jednakże musi znaleźć swoje odbicie w polityce. Wypowiedź nawołuje również do zlikwidowania barier pomiędzy rynkiem: energii, ciepła, gazu i paliw.
Na omawianym wydarzeniu została zaprezentowana duża ilość innowacyjnych technologii, przy czym organizatorzy wyróżnili elektrolityczny generator wodorowy H-TEC Systems' Power2Gas PEM, który mógłby zredukować koszty wytwarzania wodoru z odnawialnych źródeł elektryczności. Z kolei naturalne akumulatory ciepła MBS Naturstromspeicher, które zostały zaprojektowane na wzór basenów, fontann i stawów, mogą magazynować i przekazywać otaczające ciepło ze stawów i basenów do pobliskich budynków.
 
Domowe magazyny energii
Rynek systemów mieszkaniowego magazynowania przy zastosowaniu akumulatorów był ważnym punktem tegorocznego eventu. Wspomniany dział przemysłu wykazał w ostatnich latach imponujący wzrost, jeśli chodzi o  wdrażanie systemów oraz redukcję kosztów.
 
Wchodzące na rynek firmy są zaangażowane w inicjowanie wdrażania magazynowania, jednak coraz częściej przyłączają sie do nich również przemysłowi giganci, tacy jak: Siemens, ABB, Deutsche Accumotive, Daimler. Niemniej, podczas gdy istnieje duże zainteresowanie przestrzenią magazynowania mieszkaniowego, debata odnośnie tego, czy sprawa niemieckich właścicieli wdrażających magazynowanie, powiązanych z obszarem PV, jest finansowo do zrealizowania, pozostaje w toku. Podczas gdy do tej pory zostało wprowadzonych 20 000 systemów magazynowania opartych  na akumulatorach, niektórzy wystawcy twierdzą, że kwestia ekonomiczna magazynowania energii solarnej w celu zmaksymalizowania konsumpcji własnej wciąż nie została jasno przedstawiona. 
 
Niemiecki dostawca baterii E3/DC's CEO Andreas Piepenbrink wyraził opinię, że inwestowanie w system magazynowania mieszkaniowego nie będzie obecnie skutkowało istotnym zyskiem dla konsumentów niemieckich. U podstaw tego argumentu leży przecenianie sprawności akumulatorów i jednostek konwersji mocy. Podczas gdy dostawcy akumulatorów nierzadko reklamują systemy o sprawności ponad 90%, w rzeczywistości największa efektywność sięga około 70%- zwraca uwagę Piepenbrink. 
Mimo to, wydaje się, że istnieje duży "apetyt na magazynowanie" przy użyciu akumulatorów przez niemieckich właścicieli. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet RHTH Aachen prezentują wyniki ankiety, w której pokazano, że potrzeba optymalizacji konsumpcji własnej energii solarnej produkowanej z przyłączeniem do sieci przeważa nad czynnikami ekonomicznymi czy nawet środowiskowymi.
 
Ankieterzy podsumowują, że,  biorąc pod uwagę te wyniki, politycy powinni włączyć "efekty społeczne" rozpowszechniania magazynowania, podczas rozwoju "politycznej koncepcji przetwarzania energii". Wzrost prosumencki może być niezależny od ekonomii, przynajmniej na razie i musi mieć odzwierciedlenie w polityce.
Urban Windelen, Prezes Niemieckiego Związku Magazynowania, potwierdza powyższe wnioski i mówi, że niemiecka polityka pozostaje w tyle w stosunku do wdrażania technologii magazynowania przez konsumenta.
 
"Technologie magazynowania energii osiągnęły rynkową dojrzałość, tegoroczny Szczyt Magazynowania Energii w imponujący sposób to potwierdza."- twierdzi Windelen. "W Niemczech jedynie warunki strukturalne rynku opóźniają i powstrzymują rozsądne przyłączenie magazynów energii do sieci".
"Wierzę, że świat może dążyć do 100% wykorzystania energii odnawialnej. Naukowe analizy wyraźnie wskazują na taki kierunek", mówi Profesor Brian Vad Mathiesen, członek  IRES Scientific Advisory Board. "Ostatnie trzy konferencje pokazały, że po latach badań, przemysł jest gotowy na wkroczenie rynku magazynowania. Teraz pozostaje kwestią polityki pokierowanie sprawą w odpowiedni sposób".
 
Źródło: PV-magazine
Opracowanie: Julita Zapilaj