Dotychczasowe aukcje

Dotychczas odbyły się 3 aukcje OZE (w 2016 r, 2017r. i 2018 r.), w których mogły startować nowe instalacje PV, w ramach których wygrało łącznie 990 projektów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. Z aukcji na aukcję spadały koszty budowy farm fotowoltaicznych. Koszt przygotowania projektu, wybudowania i przyłączenia do sieci 1 MW farmy spadł z 3,8 mln zł w 2016 roku do nawet 2,8 mln zł w 2018 roku.

Cena aukcyjna

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Uczestnik, który wygrał aukcję, uzyskuje tym samym cenę gwarantowaną, po której będzie sprzedawał energię przez kolejne 15 lat.

Opłacalność ekonomiczna

Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wsparcia zależy od wielu czynników. Za te najbardziej wpływające na ekonomikę inwestycji można uznać wysokość nakładów inwestycyjnych oraz cenę sprzedaży energii. Cena sprzedaży energii to inaczej cena z jaką dany projekt wygrał aukcję. Istotnym czynnikiem jest także jakość technologii i produktywność projektu. Zdyskontowany okres zwrotu inwestycji może wynosić ok. 10 lat.

W celu wizualizacji wpływu wielkości nakładów inwestycyjnych oraz aukcyjnej ceny sprzedaży energii na okres zwrotu z inwestycji (DPBP- zdyskontowany okres zwrot) autorzy raportu: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” przeprowadzili analizę wrażliwości. Analiza została przeprowadzona w oparciu o rozkład danych z rynku uzyskanych od inwestorów i danych URE, dla 1 MW farmy fotowoltaicznej, finansowanej w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych, dla różnych kosztów inwestycyjnych (CAPEX) odpowiednio w wysokości: 2,5 mln zł/MW, 2,8 mln zł/MW i 3,0 mln zł/MW oraz różnej wysokości ceny sprzedaży energii z wygranej aukcji.

Okres zwrotu

Przy obecnie najniższych nakładach inwestycyjnych – 2,5 mln zł/MW oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej – 385 zł/MWh, cenie z wygranej aukcji, zdyskontowany okres zwrotu może wynosić ok. 10 lat. Tak rozłożony DPBP pozwala na spłatę kredytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok. 10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Inwestycje mogą być szczególnie korzystne ekonomicznie dla tych inwestorów, którym uda się zrealizować inwestycje po jak niższym koszcie inwestycyjnym. Jest to najbardziej prawdopodobnie w przypadku inwestorów z pakietami większej liczby projektów oraz dla tych inwestorów, którym uda się wygrać z jak najwyższą ceną.

Autorzy raportu: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” przeprowadzili symulację okresu zwrotu inwestycji, dla 1 MW farmy fotowoltaicznej, przy różnych wariantach kosztów realizacji w zależności od wygranej ceny aukcji.

IEO okres zwrotu

Okres zwrotu (DPBP) z inwestycji dla 1 MW farmy PV przy różnych wariantach kosztów realizacji (CAPEX) w zależności od wygranej ceny z aukcji (wyniki analizy wrażliwości). Oprac. IEO

Na wykresie zaznaczono średnią cenę z III aukcji z 2018 r. dla instalacji fotowoltaicznych, która wyniosła 352 zł/MWh. Dodatkowo zaznaczono cenę referencyjną sprzedaży energii z 2019r., która wynosi 385 zł/MWh. Biorąc pod uwagę powyższe zmienne, przy średniej cenie sprzedaży energii z 2018 r. inwestycje dla 1 MW farmy fotowoltaicznej, finansowanej w 80% z kredytu komercyjnego i 20% ze środków własnych, mogą być w dalszym ciągu opłacalne. Okres zwrotu dla CAPEX 2,8 mln zł wynosi ok. 15 lat. Przedstawiona symulacja została przeprowadzona w oparciu o raport IEO – Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku.

Prognozy cen energii i planowane zmiany w ustawie o OZE, jeśli chodzi o bilansowanie ujemnego i dodatniego salda, mogą pozwolić inwestorom na poprawę uzyskanych w symulacji wyników ekonomicznych, także przy niższej cenie poaukcyjnej. Warto dodać, że IEO szacuje, że w aukcji, która planowana jest na IV kw. 2019 r. planowane jest ok. 2 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Wkrótce się przekonamy!

Źródło: IEO, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia