SBF POLSKA PV informowało we wrześniu ubiegłego roku o tym, że docierały do Stowarzyszenia informacje o pobieraniu od prosumentów, przez zakłady energetyczne opłat za energię bierną.

Przypomnijmy, że prosumenci, twierdzili, że opłaty za pobór energii biernej są naliczane przez PGE Polską Grupę Energetyczną dopiero po wymianie licznika na nowy, przy okazji przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Opłaty za energię bierną są pobierane jedynie od prosumentów, a od konsumentów energii już nie. Przedstawiciel PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. potwierdził, że są pobierane opłaty przy dużym współczynniku tgφ przekraczającym 0,4 oraz przy pojemnościowym współczynniku mocy (przekompensowanie).

Prosumenci twierdzili, że opłaty za pobór energii biernej są naliczane dopiero po wymianie licznika na nowy, przy okazji przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Niejasno określone są również “uzasadnione przypadki” naliczania opłat od odbiorców energii.

Stowarzyszenie, w efekcie interwencji otrzymało interpretację tej sytuacji według Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyjaśniając kwestie związane z naliczaniem opłat związanych z poborem energii biernej wynika, że rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej dotyczą odbiorców zasilanych ze średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, a także odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym.

W odpowiedzi, którą SBF POLSKA PV otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki czytamy, że

odbiorcy z grupy gospodarstw domowych “G” dotychczas mogli i mogą być rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej, o ile posiadali zainstalowane urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, pozwalające na jej rejestrację i bilansowanie oraz jeśli kwestia rozliczeń została określona w warunkach przyłączenia lub w umowie świadczenia usług dystrybucji  energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.”

W odniesieniu do zapisów nowej ustawy o OZE i innych aktów prawnym regulujących rynek energii, po ich analizie URE stwierdziło, że nie rozstrzygają one wprost o pobieraniu (lub nie) opłat za ponadumowny pobór energii biernej.

W oficjalnej odpowiedzi na zapytanie SBF POLSKA PV, URE podsumowuje, że

“opłaty te mają charakter opłat sankcyjnych pobieranych jedynie od odbiorców, którzy generują ponadumowny pobór energii biernej. Wobec powyższego, w ocenie Departamentu Źródeł Odnawialnych, w aktualnym stanie prawnym brak jest przesłanek do wyłączenia prosumentów z grupy odbiorców wobec których naliczane są opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej.”

Źródło: SBF POLSKA PV

Redakcja GLOBEnergia