Optymizm w Sochaczewie, likwidacja Geotermii Konin czyli najnowsze wieści z polskiej geotermii!

Zdjęcie autora: Anna Chmurzyńska

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl
geotermia

Na wykonanie odwiertu badawczego władze miasta uzyskały dofinansowanie w wysokości 11 mln zł.

Wody termalne w Sochaczewie cieplejsze niż zakładano!

W maju 2018 roku przetarg na prowadzenie prac wiertniczych wygrała firma G-Drilling SA z Warszawy, prace rozpoczęto na przełomie lipca i sierpnia ub. roku. Wstępne rozpoznanie warunków występowania wód termalnych zakładało obecność wód o temperaturze ok. 40 st.C, mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/l i wydajności na poziomie 120 m3/h. Odwiert miał mieć głębokość 1,5 km i ujmować miał wody dolnokredowe.

W pierwszych dniach lutego br. odwiert został oficjalnie odebrany od wykonawcy. Parametry wód termalnych, określone podczas badań, okazały się znacznie lepsze niż zakładano. Na głębokości 1,54 km stwierdzono bowiem wodę słodką o mineralizacji poniżej 0,5 g/l, temperaturze wynoszącej 44 – 47 st.C. Zaskoczeniem okazała się również wydajność odwiertu, wynosząca aż 190 m3/h a także fakt, iż woda wypływa sama pod ciśnieniem – co zmniejsza koszty eksploatacji.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań eksploatacyjnych, które pozwolą na jak najefektywniejsze wykorzystanie ekologicznego źródła ciepła. Oprócz zastosowania wód w ciepłownictwie i rekreacji, plany obejmują także tłoczenie schłodzonych i uzdatnionych wód termalnych do sieci wodociągowej. Rozwiązanie takie znalazło zastosowanie w pobliskim Mszczonowie.

Realizacją ambitnych planów zajmie się Sochaczewski Klaster Energii, w skład którego wchodzą Miasto Sochaczew, Sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Mazowiecka SA.

Likwidacja Geotermii Konin?

Geotermia Konin powstała w 2012 roku. Głównym celem powstania spółki było przygotowanie i wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód w zależności od ich parametrów. Pierwsze analizy wskazywały na możliwość wykorzystania wód głównie w celach balneologicznych i rekreacyjnych. Zakładano brak zastosowania wód dla celów ciepłowniczych, nie obarczano zatem projektem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie.

W 2013 roku Geotermia Konin otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 mln zł, które pokryć miało połowę kosztów wykonania odwiertu badawczego. W kolejnym roku odwiert został wykonany, stwierdzono obecność ciepłych wód o temperaturze 62 st.C na głębokości 1,6 km i mineralizacji 35 g/l.

Niestety, w 2018 roku okazało się, że pomimo spełnienia wszystkich warunków formalnych, wniosek o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej został odrzucony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt przygotowany został przez MPEC w Koninie.

Pod koniec 2018 roku władze Konina zdecydowały, że Geotermia Konin nie otrzyma obiecanego wcześniej dofinansowania z budżetu miasta na opracowanie dokumentacji budowlanej tężni i sporządzenie koncepcji parku zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin. Coraz więcej wątpliwości budzi bowiem zasadność istnienia Geotermii Konin. Na chwilę obecną rozważana jest restrukturyzacja spółki lub przejęcie jej przez MPEC w Koninie. Przeciwnicy spółki wskazują, że od czasu powstania odwiertu geotermalnego władze Geotermii nie podjęły żadnych kroków na drodze do pozyskania dofinansowania do budowy ciepłowni geotermalnej. Jak już wspomniano, wnioski o dofinansowanie przygotowywane były przez MPEC.

Władze miasta oraz MPECu planują już kolejne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na budowę ciepłowni.

Startują prace w Szaflarach!

W 2017 roku Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 mln zł na wykonanie odwiertu geotermalnego o głębokości 5,3 km z możliwością pogłębienia do 7 km.
Pod koniec 2018 roku wyłoniono zwycięzcę przetargu na wykonanie badań geofizycznych w ramach projektu „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym Podhale 1”. W ramach umowy z firmą GEOPARTNER z Krakowa wykonane zostaną badania geofizyczne (sejsmiczne i magnetotelluryczne) a następnie przeprowadzona zostanie analiza i interpretacja wyników, która pozwoli na określenie lokalizacji i głębokości odwiertu.

Badania zostaną wykonane w terminie do 5 miesięcy. Prace terenowe rozpoczną się po uzyskaniu przez firmę GEOPARTNER niezbędnych zezwoleń i praw wstępu.

Prace przygotowawcze w Tomaszowie Mazowieckim już rozpoczęte!

W maju 2018 roku Tomaszów Mazowiecki otrzymał ponad 16 mln zł na wykonanie próbnego odwiertu o głębokości ok.2,1 km mającego na celu zbadanie parametrów wód termalnych oraz możliwości ich wykorzystania.

Już w październiku 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie prac wiertniczych. Do Urzędu Miasta w Tomaszowie wpłynęły oferty trzech firm: Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa (Grupa KGHM Polska Miedź S.A), G-DRILLING z Warszawy oraz Exalo Drilling z Piły. Ostatecznie okazało się, że prace wiertnicze realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa. Nadzorem i dozorem geologicznym podczas wykonywania prac i robót terenowych i laboratoryjnych oraz opracowania dokumentacji zajmą się firmy HPC Polgeol SA (lider) i Pro-Invest Solutions Sp. Zo.o. (partner).

geotermia
Rozpoczęcie prac w Tomaszowie Mazowieckim (Fot. Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki)

W pierwszych dniach lutego br. rozpoczęły się prace przygotowawcze poprzedzające wykonanie odwiertu badawczego. Teren prac wiertniczych w pobliżu Areny Lodowej jest obecnie niwelowany i utwardzany. Kolejnym krokiem będzie montaż urządzenia wiertniczego oraz rozpoczęcie prac wiertniczych.

Zakończenie prac wiertniczych w Kole!

We wrześniu 2017 roku Miasto Koło otrzymało z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości ponad 22 mln zł na wykonanie odwiertu badawczego. Planowany odwiert miał mieć głębokość 3,6 km. Analiza parametrów występowania wód termalnych miała pomóc w podjęciu decyzji czy eksploatowany będzie poziom dolnokredowy (temperatura wody powyżej 90 st.C i wydajność na poziomie powyżej 200 m3/h) czy dolnojurajski (temperatura wody ok. 120 st.C i wydajność na poziomie 120 m3/h).

W marcu 2018 roku okazało się, że przetarg na wykonanie odwiertu wygrała firma G-DRILLING z Warszawy. Prace wiertnicze rozpoczęte zostały na początku sierpnia 2018 roku. Wiercenie przebiegało bez żadnych zakłóceń i zgodnie z prognozami przedstawicieli firmy G-DRILLING zakończyło się przed terminem, w ostatnich dniach 2018 roku.

geotermia
Odwiert Koło (Fot. Urząd Miasta Koła)

Z informacji przedstawionych przez samorząd miejski wynika, że przedmiotem dalszych badań będzie położony na mniejszej głębokości dolnokredowy poziom wodonośny. Znajduje się on na głębokości poniżej 2,78 km, warunki złożowe wydają się być bardzo obiecujące – temperatura wód ma wynosić między 80 st.C a 90 st.C, ujęcie będzie najprawdopodobniej charakteryzowało się dobrą wydajnością. Opróbowanie poziomu jury dolnej pozwoliło na stwierdzenie, że poziom ten nie jest perspektywiczny, postanowiono zlikwidować otwór na tym poziomie. Kolejne działania będą związane z dokładnym opróbowaniem poziomu dolnokredowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji hydrogeologicznej będzie najprawdopodobniej trwało jeszcze ok. 6 miesięcy. Kolejnym krokiem władz miasta będzie pozyskanie funduszy na budowę ciepłowni geotermalnej.

Odwiert w Lądku Zdroju przekroczył głębokość 1,8 km!

Polsko – norwesko – islandzki projekt mający na celu rozpoznanie warunków występowania wód termalnych w Lądku Zdroju uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości niemal 19 mln zł. Prace wiertnicze rozpoczęto w wrześniu 2018 roku.

Pomimo trudności związanych z występowaniem typowych dla obszaru Lądka, lecz bardzo twardych odmian gnejsów, prace wiertnicze postępują bardzo sprawnie. Pod koniec stycznia 2019 roku odwiert dotarł do głębokości 1,8 km. Obiecujące są także pierwsze spostrzeżenia dotyczące temperatury wód termalnych: ok. 23 st.C na głębokości 0,4 km, 37 st.C na głębokości 1,3 km, 41 st. C na głębokości 1,8 km.

geotermia
Odwiert geotermalny w Lądku Zdroju (Fot. Urząd Miasta Lądek Zdrój)

Jest to najgłębszy odwiert naukowy w Sudetach, dlatego podczas prac wiertniczych prowadzone są liczne dodatkowe badania.

Rozpoczęcie budowy ciepłowni geotermalne w Toruniu!

W 2008 roku w Toruniu powstały dwa odwierty geotermalne, które nie były do tej pory eksploatowane ze względu na brak ciepłowni geotermalnej i infrastruktury ciepłowniczej.
W 2017 roku Geotermia Toruń uzyskała dofinasowanie w wysokości 19,5 mln zł oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 8,4 mln zł. Kolejne środki, pochodzące z dotacji unijnej, w wysokości 12,3 mln zł przeznaczone zostaną na ciepłociągi. Ponadto Geotermia Toruń uzyskała 26,5 mln zł odszkodowania za zerwaną umowę dotyczącą dofinansowania odwiertów geotermalnych przez NFOŚiGW.

Przetarg na wybudowanie ciepłowni wygrała firma Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Energy Solutions, inwestycja ma kosztować 61.4 mln zł i ma zostać ukończona w ciągu 420 dni. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku.

Nadchodzący rok może być kolejnym krokiem Polski na drodze do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej. Pod znakiem zapytania stoi jednak kwestia finasowania budowy ciepłowni geotermalnych w miejscowościach, gdzie dzięki odwiertom badawczym stwierdzono występowanie wód termalnych o odpowiednich parametrach. Do chwili obecnej jedynie Geotermia Toruń uzyskała wsparcie na kontynuację inwestycji, oficjalnie odrzucono już wniosek Konina.

Zobacz również