22 grudnia 2014r opublikowano precyzyjny cel przyszłego rozwoju skojarzonej gospodarki energetycznej (CHP) w Polsce. Został on opracowany w ramach dyskusji i wymiany doświadczeń z krajowymi ekspertami ds. energetyki w kontekście finansowanego przez Unię Europejską projektu CODE21.

Podwojenie do roku 2030 ilości energii elektrycznej uzyskiwanej z kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006 jest celem realnym do osiągnięcia i może się przyczynić do bardziej zrównoważonego użycia paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii.

Aby możliwe było osiągnięcie celu, niniejszy raport wzywa do podjęcia działań obejmujących:
  • Opracowanie długoterminowych, stabilnych, motywujących i zrozumiałych ram prawnych dla istniejących i nowych zakładów kogeneracji poprzez szybkie finalizowanie procedur zawiadamiania o pomocy publicznej i planowanych zmianach w przepisach.
  • Alokację adekwatnych środków unijnych i publicznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu kontynuacji dofinansowania inwestycji i udzielania pożyczek preferencyjnych, co pozwoli zwiększyć wydajność miejskich systemów ciepłowniczych i inwestycji w kogenerację wykorzystującą odnawialne źródła energii.
  • Poprzez dalsze wdrażanie kogeneracji w ciepłownictwie miejskim całkowita ilość energii elektrycznej i ciepła generowanych przez przemysł i nadprzewodnikowe zasobniki energii w roku 2030 (48 TWh i 125 TWh) może wynieść ponad 20% ogólnego krajowego zużycia energii elektrycznej i około 40% spodziewanego zapotrzebowania na ciepło – w ten sposób kogeneracja może stać się ważnym filarem dostaw elektryczności i ciepła w Polsce.
Efektem zastosowania polityki energetycznej i środowiskowej będzie redukcja emisji CO2 nawet o 30 milionów ton rocznie i oszczędność pierwotnej energii na poziomie 47 TWh/a do roku 2030 lub ponad 20% zakładanej krajowej oszczędności pierwotnej energii w roku 2020.

Skojarzona gospodarka energetyczna (CHP) odgrywa kluczową rolę w zwiększeniu wydajności produkcji energii w Europie i ochrony klimatu. Poprzez opracowanie Krajowych wytycznych dotyczących kogeneracji dla 27 krajów członkowskich UE, projekt CODE2 określa przeszkody, które nadal blokują rozwój kogeneracji w Europie. Wytyczne uwzględniają ogół zasad, warunki rynkowe i świadomość dotyczącą kogeneracji w Europie i proponują rozwiązania dla sektora, które pomogą zrealizować cele energetyczne i klimatyczne wyznaczone na lata 2020 i 2030.

Biorąc pod uwagę długą tradycję i ważny wkład polskiego przemysłu dalszy rozwój kogeneracji będzie się wiązał z oczywistymi korzyściami dla całej krajowej gospodarki, a ponadto pozwoli zrealizować strategiczne, krajowe cele energetyczne i klimatyczne. Zwracając szczególną uwagę na wdrożenie unijnej Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, projekt wytycza ścieżkę pozwalającą wykorzystać unijny potencjał tkwiący w kogeneracji, a także próbuje przyśpieszyć wdrażanie kogeneracji w przemyśle poprzez wskazywanie kluczowych rynków i interakcji zasad dotyczących kogeneracji.

Źródło: CODE2