Od 20-go kwietnia obowiązują nowe dyrektywy: niskonapięciowa i kompatybilności elektromagnetycznej.

 

 
29 marca 2016 roku pojawiły się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dwie i ważne dla branży fotowoltaicznej dyrektywy:
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) zastępująca dyrektywę 2006/95/WE
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC) zastępująca dyrektywę 2004/108/WE
Nowe dyrektywy obowiązują od 20 kwietnia 2016 r.
 
Oczywistym jest, że nowe produkty wprowadzane na rynek po 20 kwietnia muszą już posiadać deklarację zgodności z nowymi dyrektywami. 
 
Co jednak z urządzeniami, które w obrocie były już wcześniej? 
Problem pojawił się w sytuacji przyłączania mikroinstalacji do sieci. Wielu producentów np. falowników i modułów posiada dokumenty na zgodność z wcześniejszymi dyrektywami. W dokumentach potrzebnych do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej wyraźnie wymagane są deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami. 
Dochodzą do nas informacje, że Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych odrzucają wnioski o przyłączenie mikroinstalacji, ponieważ urządzenia montowane dzisiaj w Polsce mają jeszcze stare dokumenty. 
 
W rzeczywistości, mało który producent dostosował swoje produkty do zmieniających się przepisów.
Oczywiście problem ten dotyczy bezpośrednio inwestora, bo to on ma problemy z przyłączeniem instalacji, ale obowiązek posiadania i dostarczenia inwestorowi aktualnej deklaracji zgodności leży po stronie producenta.  Tym bardziej, że aktualne dyrektywy mają już dwa lata i producenci mieli czas, by przygotować się do nowych realiów. 
Weryfikacji, czy urządzenie spełnia aktualne wymagania prawne mogą przeprowadzić instalatorzy – tym sposobem wymieniając urządzenie, inwestor uniknie problemów z przyłączeniem instalacji.
 
Czy OSD robią to legalnie?
Zgodnie jednak z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia   Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego objętego dyrektywą 2006/95/WE, zgodnego z wymaganiami tej dyrektywy, i wprowadzonego do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. Jak widać zakłady energetyczne w naszym kraju mają nieco inne praktyki. 
 
Obecnie w ustawie o OZE nie ma organu odwoławczego u którego obywatele/prosumenci mogą szukać pomocy. Gdy wejdą zapisy nowelizacji ustawy takim organem będzie Prezes URE. 
 
Źródło: GLOBEnergia