3 grudnia odbyła się ósma i ostatnia w tym roku aukcja OZE dotycząca nowych instalacji o mocy nie większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie albo promieniowania słonecznego. Dziś URE podał jej wyniki. Całą pulę w tym koszyku aukcji zgarnęła fotowoltaika.

Ostatnia aukcja OZE rozstrzygnięta

Jak podaje URE, do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert. Wszystkie oferty pochodziły od instalacji fotowoltaicznych. W ramach tego koszyka na zakup 11,76 TWh energii przeznaczono ponad 4,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano prawie 11,75 TWh energii elektrycznej zaoferowanej przez 235 wytwórców. Jej łączna wartość to ponad 3 mld zł, co stanowi 67% możliwego do uzyskania wsparcia. W wyniku rozstrzygnięcia ostatniej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 0,7 GW.

Cena minimalna cena

Cena referencyjna w tym koszyku aukcyjnym wynosiła 360 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 222,87 zł/MWh.

Ogromna liczba złożonych ofert

Liczba ofert złożonych przez inwestorów była tak duża,że aby wyłonić zwycięzców, Prezes URE musiał kierować się nie tylko ceną. W tej aukcji o wygranej decydowała również kolejność złożenia oferty.

Łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców wynosiła 24,6 TWh i stanowiła ponad 209% energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców wynosiła 6,6 mld zł i stanowiła blisko 147% wartości energii określonej w ogłoszeniu.

Króluje PV, co z wiatrem?

Prezes URE widzi powiązanie między brakiem ofert na małe instalacje wiatrowe i ustawą odległościową.

Projekty wiatrowe o dobrej lokalizacji z punktu widzenia wietrzności i cech społeczno-środowiskowych, a przy tym o relatywnie niskich kosztach przyłączenia zostały już wyczerpane. Pojawianie się nowych instalacji wiatrowych oraz potencjał tzw. re-poweringu będzie zatem w przyszłości zależeć w głównej mierze od zmian polityki przestrzennej – ocenia Rafał Gawin, Prezes URE.

Prezes URE o tegorocznych aukcjach

W tym roku odbyło się 8 aukcji OZE. 4 z nich zostały nierozstrzygnięte. Jak powiedział Prezes URE, to pozwala dostrzec pewne trendy.

W ocenie regulatora kierunki dalszego rozwoju systemu aukcyjnego są jasne: największy potencjał w generowaniu najbardziej ekonomicznych projektów istnieje tam, gdzie działa mechanizm konkurencji rynkowej. Koszyki dedykowane elektrowniom słonecznym i wiatrowym doskonale sprawdziły się, realizując założenia aukcji. – powiedział Rafał Gawin – prezes URE

Co dalej z aukcjami OZE?

W związku z tym, że w tegorocznych aukcjach nie wzięły udziału instalacje paliwowe oraz wykorzystujące niszowe technologie, takie jak elektrownie geotermalne czy wodne, prezes URE zastanowi się nad możliwością scalenia dedykowanych tym technologiom koszyków pod kątem technologicznym, jak i wielkości projektów, by w przyszłości móc tego rodzaju aukcje skutecznie rozstrzygać.

Tegoroczne aukcje OZE – podsumowanie

Prezes URE następująco podsumowuje aukcje OZE 2020 roku:

  • W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono blisko 75,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 27,4 mld zł.
  • Połowę z ośmiu aukcji zamknięto z wynikiem pozytywnym, natomiast cztery nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku wymaganej liczby złożonych ofert.
  • W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie 54,5 TWh (72%) energii elektrycznej o łącznej wartości blisko 12,9 mld zł.(47%)
  • Tylko jedna z ośmiu aukcji przeznaczona była dla instalacji istniejących, migrujących z wygasającego systemu świadectw pochodzenia. Ponad 97 proc. wartości wsparcia trafi zatem do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji.
  • Nowe instalacje mogły łącznie uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości ponad 72,8 mld zł – tyle przewidziała dla wytwórców w koszykach dla nowych instalacji Rada Ministrów.
  • Całościowe wyniki aukcji wskazują, że nowe instalacje wykorzystały ok. 49 proc. budżetu przewidzianego w ogłoszeniach o aukcjach, sprzedając jednocześnie wolumen energii odpowiadający 74% możliwej do zakontraktowania ilości energii.
  • Instalacje istniejące z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 1,6 mld zł zdołały zagospodarować nieco ponad 323 mln zł, co stanowi 20% możliwego do uzyskania wsparcia. Jednocześnie instalacje te wykorzystały również 20 proc. wolumenu energii przewidzianego przez rząd
  • W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji łącznie może powstać ponad 1,56 GW instalacji fotowoltaicznych oraz blisko 0,93 GW nowych farm wiatrowych oraz nieco ponad 4 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia