Ostatnia szansa na skorzystanie z systemu opustów – co musisz zrobić?


Nieubłaganie zbliża się data 1 kwietnia 2022 roku, która oznacza dla sektora energetyki słonecznej w Polsce wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE. Wówczas system opustów, najbardziej korzystne dotychczas rozwiązanie dla prosumentów, odejdzie w zapomnienie i dla nowych prosumentów będzie obowiązywał tylko przez 3 miesiące jako okres przejściowy. Po 1 lipca 2022 roku zostanie zastąpiony automatycznie systemem net-bilingowym. Co należy zrobić, aby nowi prosumenci skorzystali jeszcze z systemu opustów przez pełne 15 lat?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej przypomina o zmianie w zasadach rozliczania prosumentów, które ma nastąpić 1 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, nowy system prosumencki, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku.

  • Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.
  • Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki.
  • Od 1 lipca 2024 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu, a cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych - godzinowych.

Jak będzie wyglądała obsługa przez operatorów przyłączania mikroinstalacji do końca marca 2022 roku? Wyjaśniamy.

Kluczowe jest zgłoszenie instalacji do operatora

Obecni inwestorzy muszą pamiętać, że rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustowym przez sprzedawcę energii przez 15 lat będzie możliwe pod warunkiem złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 roku włącznie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji OZE. 

W zależności od metody zgłoszenia własnej instalacji, za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD uznaje się datę wpływu do OSD w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej lub datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej. W przypadku wersji papierowej należy wcześniej upewnić się, że poczta zadziała w terminie. Zalecamy takie pismo wysłać za pomocą kuriera. 

Zgłoszenie musi być kompletne i poprawnie wypełnione 

Gdy zgłoszenie złożone do operatora przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca 2022 roku będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w tym terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, to prosument będzie mógł być rozliczany w systemie opustowym przez 15 lat. W przypadku, gdy nie dotrzyma terminów, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego i będzie rozliczany w systemie net-bilingu po upłynięciu okresu przejściowego.

Gdy rozbudowujesz mikroinstalację

Wielu obecnych już prosumentów planuje rozbudowywać mikroinstalację fotowoltaiczną w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem np. na skutek zakupu samochodu elektrycznego lub montażu pompy ciepła. Muszą oni pamiętać, że prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Jak takie działania wpływają na model rozliczeniowy? PTPIREE wyjaśnia, że modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.

Czy pośpiech w marcu jest wskazany?

W najnowszym odcinku wideobloga GLOBEnergia.pl Bogdan Szymański, prezes stowarzyszenia SBF Polska PV oraz redaktor naczelny Grzegorz Burek, poruszają temat zgłoszeń mikroinstalacji OZE do końca marca 2022 roku. Okazuje się, że pośpiech nie zawsze może być korzystny dla prosumenta i w niektórych przypadkach korzystniejsze będzie poczekanie z instalacją do kwietnia ze względu m.in na cenę usługi montażu. O tym posłuchasz w piątkowym wydaniu wideobloga GLOBEnergia. Zapraszamy także na łamy naszego portalu, gdzie będziemy poruszać temat systemu rozliczeń na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. 

Źródło: PTPIREE

Zobacz również