My wszyscy – konsumenci energii – możemy codziennym zachowaniem wspierać realizację bezpieczeństwa energetycznego kraju przez efektywne zarządzanie energią w otaczającej nas przestrzeni życia zawodowego i prywatnego.

Bezpieczeństwo energetyczne dostaw energii na obszary wiejskie, przy zachowaniu równowagi pomiędzy energetyką konwencjonalną a odnawialną oraz trwałe obniżanie kosztów wynikających ze zużycia energii na potrzeby produkcji rolniczej, przyczynia się do tworzenia kapitału, który buduje atrakcyjność inwestycyjną obszarów wiejskich, zwiększa możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynia się do tego, iż rolnicy coraz częściej poszukują innowacyjnych technologii dla swoich gospodarstw, do których z całą pewnością zaliczyć należy inwestycje w energetykę odnawialną.

Aktualnie wsparcie finansowe dla instalacji OZE rolnicy mogą uzyskać w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym – w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych [Dz.U. 2015, Poz. 1371].

Ważną rolę do spełnienia mają obecnie Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) prowadzące działania doradcze ukierunkowane na poprawę efektywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych na rynku krajowym, w tym na doradztwo w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dobrym przykładem przedmiotowej aktywności jest działalność Regionalnego Centrum Ekoenergetyki (RCE), które powołano w 2010 roku w ramach struktury organizacyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Głównym celem strategicznym RCE jest promocja zrównoważonego rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii, do którego zaliczyć należy działania na rzecz wdrażania ekoenergetyki.

Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki 

Źródło: GLOBEnergia 2/2016 – do kupienia TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia