OZE, pompy ciepła i termomodernizacja budynków wielorodzinnych  – rząd proponuje nowe regulacje


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Nowe regulacje mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej tkanki budowlanej w Polsce. Regulacje wspierają wdrażanie technologii OZE  takich jak pompy ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy na stronach rządowych, zmiany wprowadzane przez projektowaną ustawę mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym oraz zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego i zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zostaną wsparte działania na rzecz wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

Zmiany wdrażają przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w obszarze inwestycji w efektywność energetyczną. KPO ma być źródłem finansowym inwestycji, problem jest taki, że Polska nie ma jeszcze dostępu do środków. W planie na promowanie zielonej energii i zmniejszenie energochłonności przeznaczono ponad 25 proc. całkowitego budżetu, czyli 6,4 mld euro. 

Zgromadzenie w ramach jednej instytucji grantów i kredytów (BGK), powiązanie ocieplania z podłączeniem do sieci ciepłowniczych lub do zeroemisyjnych źródeł ciepła zachęci do dużych remontów - informują eksperci w komentarzu do propozycji na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Propozycje zmian

Proponowana ustawa ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2022 roku. Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Oto niektóre z propozycji. 

Rządowy projekt ustawy zakłada, że pojawią się zmiany w systemie udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB. Rząd planuje podwyższyć wysokość premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 pp. (z 16 proc. do 26 proc. w przypadku premii termomodernizacyjnej oraz z 15 proc. do 25 proc. w przypadku premii remontowej).

W ramach grantu termomodernizacyjnego zostanie zwiększone wsparcie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. Zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. Celem tej zmiany jest mobilizacja właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności jej wykorzystania.

Grant OZE będzie wspierał inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, które pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku. Tego rodzaju wsparcie ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym. Ponadto wykorzystanie źródeł odnawialnych na cele grzewcze i energetyczne pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w sektorze komunalno-bytowym oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych z instalacji grzewczych do atmosfery. 

Grant MZG będzie udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub by nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

Przewiduje się także wyższe wsparcie dla inwestycji realizowanych z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne.  

Będzie także dodatkowe wsparcie dla nowego budownictwa społecznego. Zakłada się bezzwrotne wsparcie dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego na pokrycie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach.

Źródło: KPRM/Dziennik Gazeta Prawna

Zobacz również