OZE w firmie. Rząd pracuje nad ułatwieniami dla przedsiębiorców

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Grupa posłów na Sejm RP z Anitą Kucharską-Dziedzic na czele, pyta Ministerstwo Klimatu i Środowiska o podjęte działania legislacyjne w celu ułatwienia przedsiębiorcom zawierania umów z wytwórcami zielonej energii. Resort, w osobie wiceministra i pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, wskazuje na kilka elementów, które obecnie są procedowane. W ramach prac prowadzonych nad implementacją przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (tzw. dyrektywa rynkowa) zaproponowano wprowadzenie zmian w przepisach ustawy Prawo Energetyczne. Nowe rozwiązania mają zwiększyć możliwości zaopatrywania się w energię elektryczną przez odbiorców z OZE.

Linia bezpośrednia

Rząd ma za zadanie dostosowanie krajowych przepisów dotyczących linii bezpośrednich do przepisów europejskich. Budowa tego typu instalacji ma służyć przede wszystkim rozwojowi rozproszonych źródeł wytwarzania, które będą mogły dostarczać energię elektryczną bezpośrednio nie tylko do odbiorców energochłonnych, lecz również sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W określonych w ustawie przypadkach została zmniejszona liczba zgód od organów administracji publicznej, które trzeba uzyskać przed przystąpieniem do budowy linii bezpośredniej. Zmiany dotyczą także możliwości pozyskania na rynku długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej zawieranych bezpośrednio przez producenta i odbiorcę (ang. Power Purchase Agreement), nad którymi aktualnie również prowadzone są prace. Kontrakty PPA przysłużą się do znacznego obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej po stronie odbiorców energochłonnych i tym samym będą stanowić impuls do dalszego rozwoju oraz umacniania konkurencyjności krajowej gospodarki.

- Wypracowanie domyślnego modelu, gwarantującego bezpieczne oraz niezawodne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, a także odpowiadającego potrzebom rynku w zakresie zapewnienie możliwości tańszego zaopatrywania się w energię elektryczną będzie możliwe dopiero po poddaniu szczegółowej analizie uwag zgłoszonych w procesie uzgodnień oraz konsultacji publicznych, których koniec zaplanowany jest na sierpień br. - informuje Zyska w odpowiedzi z 11 sierpnia.

Implementacja Dyrektywy OZE

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są także prace nad transpozycją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach prac nad wdrożeniem przepisów Dyrektywy OZE dokonano przeglądu przepisów pod kątem ułatwienia bądź skrócenia procedur administracyjnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w przepisach projektu ustawy transponującej wspomnianą dyrektywę - wskazuje Zyska.

Czy firma będzie zobowiązana do zakupu lub produkcji energii z OZE?

Posłowie pytają także MKiŚ o plany dotyczące nałożenia na przedsiębiorców obowiązku zakupu energii z OZE lub jej produkcji. Wiceminister nie odpowiedział wprost, ale nic na to nie wskazuje, by takie regulacje miałyby być wprowadzone. Zyska podkreśla, że obecnie praktycznie każdy uczestnik rynku ponosi opłatę OZE. W ten sposób przykłada się do finansowania rozwoju OZE w Polsce. Celem opłaty jest pokrycie kosztów wynikających z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach taryfy gwarantowanej (feed-in-tariff) oraz dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium). W odniesieniu do przedsiębiorców, przepis art. 52 ustawy o OZE przewiduje po stronie przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i sprzedającego tę energię odbiorcom końcowym (niebędącym odbiorcami przemysłowymi) obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia.

Ponadto w MKiŚ nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem dodatkowych opłat lub obciążeń fiskalnych dla firm, które nie będą korzystały z OZE.

Źródło: Sejm

Zobacz również