W latach 2014-2020 Polska może otrzymać z Unii Europejskiej ponad 6 mld zł na promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności gospodarczej. Szansę na dofinansowanie będą miały projekty mające na celu promocję i dystrybucję OZE.

Informacja ta jest ważna w kontekście wchodzącej za dwa lata w życie dyrektywy unijnej, regulującej ocieplanie domów piecami węglowymi. Polska zostanie zmuszona poprawić jakość powietrza w związku z czym do roku 2020 z polskich domów muszą zniknąć wszystkie piece węglowe. Nowe przepisy unijne otwierają furtkę rozmaitym substytutom paliw kopalnianych takich jak biomasa, która w opiniach niektórych jest przyszłościowym nośnikiem energii pierwotnej.

Energia z natury
Rozwój społeczny i przemysłowy niosą za sobą wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne. Wzmożona eksploatacja surowców naturalnych wpływa jednak negatywnie na stan środowiska. Zaczęto więc poszukiwać nowych, mniej inwazyjnych źródeł pozyskiwania energii. Mowa tutaj o jej odnawialnych źródłach, czyli takich, których wykorzystanie nie wiąże się z deficytem. Dla porównania tradycyjne źródła energii są wyczerpywalne, co nie jest ich jedyną wadą, są bowiem także szkodliwe dla otoczenia.
Unia Europejska w najbliższej przyszłości stawiać będzie na energię pochodzącą z naturalnych procesów przyrodniczych. Polityka energetyczna UE określająca udział odnawialnych źródeł energii w rocznym bilansie energetycznym Państw członkowskich zakłada, że udział OZE w stosunku do całego bilansu powinien wynosić 15% w 2020 roku. Środkiem służącym poprawie jakości powietrza ma być likwidacja starych węglowych pieców, które wciąż eksploatowane są w wielu polskich domach. Polski rząd na ich wymianę przeznaczy ze środków budżetowych i unijnych około 5 mld.
Więcej o biomasie
Jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. Jest to rodzaj opału ekologicznego, którego najbardziej znaną formą jest oczywiście drewno. Pojęcie biomasy jest jednak szersze i zawiera w sobie wszelkie produkty pochodzenia organicznego. Wyróżnia się zatem fito masę (biomasę roślinną), zoo masę (biomasę zwierząt), a także biomasę leśną. Mądre korzystanie z zasobów OZE, powinno opierać się na racjonalnej gospodarce leśnej, chodzi tutaj o harmonizowanie ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji terenów leśnych.
Konkurencja dla tradycyjnych źródeł energii
Biomasa jest konkurencyjna w porównaniu z tradycyjnymi materiałami energetycznymi, już choćby dlatego, że pozyskiwanie  z niej energii jest najmniej kosztownym procesem spośród innych form OZE. Inwestycje dotyczące jej wykorzystania mogą liczyć na wsparcie UE. Więcej o mechanizmach wsparcia ekonomicznego, wspomagającego energetyczne wykorzystanie biomasy można przeczytać w Dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z dn. 27.09.2001.
Biomasa z pewnością rywalizować może, także na polu ekologicznym, ponieważ posiada zerowy bilans emisji dwutlnku węgla do atmosfery podczas jej energetycznego wykorzystania oraz znacznie niższą niż dla węgli zawartość siarki i popiołu. Dochodzi do tego aspekt społeczny; współcześni konsumenci coraz częściej są w stanie płacić za dobra środowiskowe, w tym wypadku za czyste powietrze, co sprawia, że inwestycja w nowoczesne kotły na biopaliwa jest bardzo perspektywiczna.
Perspektywy dla OZE
Prognozy dla cen paliw są jednoznaczne – można spodziewać się ich wzrostu.  Sprawia to, że energia płynąca z naturalnych źródeł jest konkurencyjną formą inwestycji. Niewątpliwą zaletą OZE jest dodatkowo stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii elektrycznej, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne. Obok zrównoważonego rozwoju oraz minimalnych kosztów eksploatacji wymienić należy ważną ze społecznego punktu widzenia korzyść, mianowicie szansę na aktywizację zawodową wewnątrz wielu srodowisk. Wykorzystanie różnorodnych, atrakcyjnych dotacji i dofinansowania z dziedziny OZE, może korzystnie wpłynąć na ożywienie całego sektora przemysłowego.

Źródło: Clue PR