Perspektywy rozwoju geotermii – Uniejów, Poddębice, Łódź, Skierniewice

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

geotermia uniejow

W związku z rosnącym zainteresowaniem, a wręcz koniecznością zastępowania konwencjonalnych źródeł energii (wynikającą z Polityki Energetycznej Polski do 2025 r.), projekty wydobywania gorących wód podziemnych i eksploatacji energii geotermalnej w wielu miastach i gminach Polski spotykają się z poparciem władz lokalnych, środowisk naukowych i społeczeństwa, a także z coraz większą pomocą oferowaną ze strony państwa i proekologicznych instytucji pozarządowych.

W artykule opisane zostały, oprócz krótkiego zarysu obecnej i planowanej działalności geotermalnej, przede wszystkim perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości województwa łódzkiego: Uniejowa, Poddębic, Łodzi i Skierniewic (ryc. 1) w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo-ekonomicznym, turystycznym, środowiskowym oraz współpracy krajowej i zagranicznej. Wymienione miasta stanowią reprezentację spośród jeszcze kilku innych miejscowości regionu, w których istnieją równie korzystne warunki do rozwoju geotermii oraz w których poczyniono już pierwsze kroki w ramach planów wykorzystania wód geotermalnych.

zobacz także

Energia geotermalna - wykorzystanie na świecie i w Europie

Energia geotermalna w produkcji prądu elektrycznego

Aktualnie realizowane i planowane inwestycje geotermalne w: Uniejowie, Poddębicach, Łodzi i Skierniewicach

Geotermia Uniejów - siedziba spółki

Najprężniej rozwijającym się „ośrodkiem geotermalnym” w województwie łódzkim jest Uniejów. Uniejowskie wody geotermalne wykorzystywane są od 2001 r. do celów grzewczych i balneologicznych (ryc. 2, 3), służą także podgrzewaniu gruntów pod boiskami piłkarskimi. Od czerwca 2008 r. stosowane będą do kąpieli leczniczych i podgrzewania wody w kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów”. W przyszłości możliwa będzie produkcja energii elektrycznej w hybrydowej elektrociepłowni z wykorzystaniem energii pochodzącej z wód geotermalnych i spalania biomasy. Wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie wpływa bardzo pozytywnie na wizerunek i promocję miasta.

 
W pobliskich Poddębicach natomiast, od kilku lat istnieją bogate plany inwestycji (m.in. ciepłownicze, uzdrowiskowe) opartych o eksploatację wód geotermalnych, jednak z różnych względów, pomimo dużych szans ich realizacji, nie znajdują one jeszcze praktycznego zastosowania.

Łódź zaś, o ile tylko wszystkie plany powiodą się, będzie mogła poszczycić się otworami i instalacją geotermalną do ogrzewania miasteczka studenckiego Politechniki Łódzkiej, kompleksem rekreacyjno-sportowym wykorzystującym wody geotermalne, a także Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wykorzystania Energii ze Źródeł Odnawialnych wraz z siłownią i laboratorium geotermalnym. Obecnie w stadium końcowym znajduje się inwestycja przebudowy budynku pofabrycznego na terenie PŁ na pomieszczenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego OZE. Podejmowane są także działania zmierzające do otrzymania odpowiednich pozwoleń i dokumentacji oraz do uzyskania środków finansowych, koniecznych do rozpoczęcia inwestycji geotermalnych na PŁ.

Skierniewice mogą także stać się w przyszłości miastem, którego część ogrzewana będzie za pomocą energii cieplnej pochodzącej z wód geotermalnych, pod warunkiem realizacji inwestycji wykonania nowych i zagospodarowania już istniejących otworów geotermalnych, a także budowy i modernizacji części naziemnej przyszłej instalacji geotermalnej.

Rejon Skierniewic wytypowany został w projekcie I-GET jako obszar doświadczalny w celu przeprowadzenia badań zbiorników wód podziemnych. Głównymi przesłankami wyboru tego rejonu były: zbliżone warunki hydrogeotermalne obszaru skierniewickiego i obszaru Groß Schönebeck oraz istnienie w pobliżu Skierniewic funkcjonującego zakładu geotermalnego w Mszczonowie, który jest zainteresowany wykorzystywaniem energii geotermalnej do wytwarzania energii elektrycznej. Na podstawie wyników analiz hydrogeologicznych z 17 głębokich odwiertów w regionie Skierniewic, wykonanych w latach 1971-1991, wskazano na obszar o najkorzystniejszych warunkach spełniających założenia projektu. Wybrano okolice miasta Łowicza, w odległości 20 km w kierunku północno-zachodnim od Skierniewic. W strefie tej o ustalonej powierzchni 400 km2 znajdują się cztery głębokie otwory geologiczne, wśród których najciekawszym jest otwór Kompina 2 (o głębokości końcowej 4570 m), w którym udokumentowano samowypływ solanek o temperaturze ponad 100o C z piaskowcowych utworów triasu.

 

Perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości województwa łódzkiego: Uniejowa, Poddębic, Łodzi i Skierniewic w aspekcie społecznym

W celu osiągnięcia w przyszłości odpowiedniego, zadowalającego poziomu rozwoju w dziedzinie geotermii, społeczeństwo powinno zadbać o zmianę sposobu myślenia na temat konieczności zastąpienia konwencjonalnych źródeł przez odnawialne źródła energii. Zmiany w mentalności społecznej i wzrost akceptacji dla realizacji projektów geotermalnych zaowocują wtedy pozytywnymi zmianami w ustawodawstwie, dotyczącym geotermii (np. przyznawanie subwencji i innych środków pomocy, zniesienie lub zmniejszenie niektórych opłat związanych z realizacją przedsięwzięć geotermalnych, stworzenie sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów), a przede wszystkim przyczynią się do: popularyzowania idei wykorzystania zasobów energii geotermalnej oraz do upowszechnienia różnorodnych możliwości czerpania bezpośrednich korzyści z działalności zakładów geotermalnych.

Realizowane i proponowane działania perspektywiczne, przedstawione w aspekcie społecznym możliwe do wprowadzenia w Łodzi i województwie łódzkim, zmierzających do rozwoju działalności geotermalnej (…)

Karolina Smętkiewicz

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 2/2008