Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Grupy zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

Celem współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych czempionów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

List intencyjny

W ramach współpracy określonej w Liście Intencyjnym przewidziano również kampanie informacyjne na temat roli wiatru, jako ważnego źródła energii oraz promujące morską energetykę wiatrową w kraju i za granicą. W dokumencie uwzględniono:

• Wymianę know-how/informacji lub wspólne pozyskiwanie danych niezbędnych do realizacji morskich farm wiatrowych;
• przygotowania do inwestycji w zakresie infrastruktury morskiej i logistyki dostaw, w tym ocena kluczowych parametrów dostępności polskich portów, oferowanych przez nie usług i gotowości do obsługi budowy przyszłych farm wiatrowych;
• potencjalną współpracę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury przyłączeniowej w porozumieniu z operatorem systemu przesyłowego;
• koordynację działań mających na celu wypełnienie wymagań dotyczących dostaw materiałów i usług w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, o ile takie wymagania zostaną wprowadzone przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
• wspólne lub skoordynowane działania na rzecz maksymalizacji polskich komponentów w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej;
• analizy możliwości świadczenia usług obsługi, utrzymania, konserwacji funkcjonujących farm na Bałtyku lub infrastruktury towarzyszącej;
• koordynację działań w obszarze public relations skierowanych do kluczowych grup interesariuszy, w tym prowadzenie wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat znaczenia projektów morskich farm wiatrowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz korzyści płynących z realizacji tych projektów w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym.

Liczymy, że wykorzystując efekt synergii uda nam się zdynamizować proces tak, by energia z wiatraków na morzu jak najszybciej zasiliła polski system elektroenergetyczny – mówi Henryk Baranowski

Rozwój polskiej gospodarki

PKN Orlen chce wykorzystać wartość morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Grupie zależy na tym, by na realizowanych projektach zyskały lokalne społeczności. Liczy również na korzyści operacyjne, takie jak optymalizacja kosztów, rozwiązania sieciowe i techniczne oraz logistyka morska. Partnerstwo z PGE pozwoli Orlenowi na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów.

Wyrażona w liście intencja współpracy dwóch największych polskich koncernów energetycznych nad morską energetyką wiatrową jest w jednym z przykładów inwestycji w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN nie oznacza rezygnacji z założonego modelu realizacji programu offshore przez Grupę PGE. Kontynuujemy proces wyboru partnera i zgodnie z założeniami planujemy sfinalizować go do końca roku – mówi Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica.

Poszukiwania partnerów

Docelowo, obie firmy zamierzają zrealizować projekt z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Zarówno w PGE, jak i w PKN ORLEN, trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji koncesji na Morzu Bałtyckim.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE, do 2030 roku chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie spółka koordynuje trzy projekty – Elektrownię Wiatrową Baltica 1 (EWB1), Elektrownię Wiatrową Baltica 2 (EWB2), która w styczniu tego roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1,5 GW oraz Elektrownię Wiatrową Baltica 3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne, a obecnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla dwóch z nich, czyli EWB2 i EWB3.

Z kolei odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN ORLEN spółka Baltic Power, rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji. Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW. Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN na najbliższe lata. Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

Polska polityka energetyczna

Podpisanie listu wpisuje się w politykę energetyczną do 2040 roku, a także w ogólnoświatowy trend tego typu inwestycji. W projekcie polityki energetycznej do 2040 r. wpisane jest ok. 10 GW z morskich farm.

Źródło: PKN Orlen

Redakcja GLOBEnergia