Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Farmy Wiatrowej Lotnisko 90 MW wraz z wyprowadzeniem mocy liniami kablowymi 110 kV łączącymi abonencką stacją 30/110 kV FW Lotnisko ze stacją 400/110 kV oraz infrastrukturą towarzyszącą, a także przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiającego i przepisami Prawa Prób Końcowych Farmy Wiatrowej Lotnisko z przekazaniem jej do eksploatacji.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może wykorzystać przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – „Projekt Budowlany Farma Wiatrowa Lotnisko”, „Projekt Budowlany Stacji Abonenckiej 30/110 kV FW Lotnisko”, „Projekt Budowlany Linii kablowej 2×110 kV wraz z kanalizacjami teletechnicznymi”, którą Wykonawca może zaadoptować w zakresie zgodnym z własnymi uwarunkowaniami technicznymi, a w razie potrzeby przeprowadzi niezbędne pomiary i badania w fazie projektowania oraz wykona wszelkie prace i usługi dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

W szczególności planowana inwestycja obejmuje następujący zakres:

1) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót i prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem terenu budowy, obejmujących m.in. :

a) prace przedprojektowe oraz opracowanie pozostałej dokumentacji związanej z przygotowaniem terenu budowy;
b) roboty przygotowawcze i ziemne, w tym niwelacja terenu budowy;
c) roboty budowlane z zakresie przyłączy tymczasowych m.in. do sieci elektroenergetycznej; sieci technicznej.
d) roboty budowlane w zakresie wykonania tymczasowych dróg dojazdowych do Farmy Wiatrowej.

2) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie architektoniczno — budowlanym dla Farmy Wiatrowej Lotnisko, obejmujących w szczególności:

a) Fundamenty pod poszczególne siłownie wiatrowe;
b) Układ dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami oraz placami montażowymi;
c) Instalację elektroenergetyczną średniego napięcia wraz z kanalizacją techniczną łączącą Park Wiatrowy z Abonencką stacją 30/110 kV FW Lotnisko;
d) Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko;
e) Instalację elektroenergetyczną 110 kV wraz z kanalizacją techniczną łączącą Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko ze stacją 400/110 kV Żarnowiec;
f) System Sterowania i Nadzoru Farmy Wiatrowej oraz układ transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru;
3) Inne obiekty i instalacje towarzyszące. Zaprojektowanie oraz wykonanie dostaw i instalacji urządzeń dla Farmy Wiatrowej Lotnisko, obejmujących w szczególności:
  
a) Fundamenty pod poszczególne siłownie wiatrowe;
b) Układ dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami oraz placów montażowych;
c) Instalację elektroenergetyczną średniego napięcia wraz kanalizacją techniczną łączącą Park Wiatrowy z Abonencką stacją 30/110 kV FW Lotnisko;
d) Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko;
e) Instalację elektroenergetyczną 110 kV wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną łączącą Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko ze stacją 400/110 kV Żarnowiec;
f) System Sterowania i Nadzoru Farmy Wiatrowej oraz układ transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru;
g) Inne obiekty i instalacje towarzyszące.
4) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie wykończenia Farmy Wiatrowej Lotnisko, obejmujących w szczególności:
a) Fundamenty pod poszczególne siłownie wiatrowe;
b) Układ dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami oraz placów montażowych;
c) Instalację elektroenergetyczną średniego napięcia wraz z kanalizacją techniczną łączącą Park Wiatrowy z Abonencką stacją 30/110 kV FW Lotnisko;
d) Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko;
e) Instalację elektroenergetyczną 110 kV wraz z kanalizacją techniczną łączącą Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko ze stacją 400/110kV Żarnowiec;
f) System Sterowania i Nadzoru Farmy Wiatrowej oraz układ transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru;
g) Inne obiekty i instalacje towarzyszące.
5) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Farmy Wiatrowej Lotnisko, obejmujących w szczególności:

a) Fundamenty pod poszczególne siłownie wiatrowe;

b) Układ dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami oraz placów montażowych;
c) Instalację elektroenergetyczną średniego napięcia wraz z kanalizacją techniczną łączącą Park Wiatrowy z Abonencką stacją 30/110 kV FW Lotnisko;
d) Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko;
e) Instalację elektroenergetyczną 110 kV wraz z kanalizacją techniczną łączącą Abonencką stację 30/110 kV FW Lotnisko ze stacją 400/110kV Żarnowiec;
f) System Sterowania i Nadzoru Farmy Wiatrowej oraz układ transmisji danych dla potrzeb systemów teletechnicznych sterowania i nadzoru;
g) Inne obiekty i instalacje towarzyszące.
Wykonawca ujmie w ofercie również dodatkowe prace projektowe, elementy instalacji, wyposażenia i roboty oraz usługi, które nie zostały wyszczególnione w Sekcji II. 1.5) , lecz są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego zaprojektowania, wykonania, funkcjonowania, sprawności i stabilnego działania oraz spełnienia warunków gwarancyjnych w zakresie oferowanej Farmy Wiatrowej Lotnisko.

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy, transportu oraz montażu siłowni wiatrowych oraz masztu meteorologicznego niezbędnego do eksploatacji farmy wiatrowej oraz kompletnych siłowni wiatrowych wraz z ich systemem nadzoru. W przypadku, gdy maszt będzie niezbędny do eksploatacji Farmy Wiatrowej, Zamawiający zapewni taki maszt we własnym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi ponadto uwzględniać konieczność zachowania wszystkich norm i przepisów prawa obowiązujących w zakresie wykonywanych robót i usług.

Źródło: PGE Energia Odnawialna