Piaseczno jest największą pod względem liczby ludności gminą miejsko-wiejską w kraju, liczącą ponad 70 tys. mieszkańców, położoną w centralnej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Ursynowa – południowej dzielnicy Warszawy. Gmina jest atrakcyjna zarówno dla dużych inwestorów, jak i dla osób ceniących spokój oraz aktywny wypoczynek.

 

Ponad 25% jej powierzchni zajmuje Chojnowski Park Krajobrazowy, wraz ze strefami chronionymi, a 30% powierzchni lasy. Władze samorządowe Piaseczna konsekwentnie podejmują liczne działania proekologiczne mające na celu efektywne gospodarowanie energią, zwiększenie wykorzystania jej odnawialnych źródeł oraz poprawę jakości powietrza.
W ramach Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej współfinansowanego z Funduszu Spójności za kwotę blisko 147 mln zł zmodernizowana została miejska oczyszczalnia ścieków, na terenie której prowadzone jest odzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie biogazu pochodzącego z fermentacji osadów. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu instalacji wykorzystującej pozyskany biogaz, możliwa jest produkcja energii elektrycznej, która jest zużywana na bieżące potrzeby oczyszczalni, a jej nadwyżki sprzedawane są do sieci przesyłowej. Gmina Piaseczno jako jedyna w Polsce uczestniczyła w europejskim projekcie Urb.Energy finansowanym z funduszy Baltic Sea Region Programme 200 –2013, w ramach którego 26 budynków mieszkalnych otrzymało nieodpłatnie aktualne audyty energetyczne.
Blisko połowa z nich została już zmodernizowana. Dla wyznaczonego w mieście obszaru opracowana została też Koncepcja Zintegrowanego Rozwoju Urbanistycznego oraz Koncepcja Efektywnej Energetycznie Modernizacji Budynków. Działania te zostały sfinansowane w 85% z funduszy tego projektu oraz w 15% z budżetu gminy. Kolejnym ważnym krokiem na drodze poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy było jej przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów, a następnie podjęcie przez Radę Miejską w październiku 2013 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrónoważonej energii (SEAP) dla Miasta i Gminy Piaseczno”. Jego realizacja pozwoli na redukcję emisji CO2 w gminie o prawie 24% w roku 2020, co nie tylko pozwoli na wypełnienie zobowiązań gminy Piaseczno jako sygnatariusza Porozumienia, ale także przekroczenie wyznaczonego przez nie celu.
Tab. 1. Szacowany koszt poszczególnych działań oraz ich wpływ na redukcję zużycia energii zgodnie z założeniami zawartymi w SEAPie (przy czym oszczędności związane z kosztami zakupu paliw i energii będą zależały od ich cen):

Działanie Okres realizacji Koszt inwestycji (zł) Oszczędność roczna (MWh)
Termomodernizacja budynków publicznych 2013–2020 18 750 000 2 800 
Wymiana urządzeń w budynkach publicznych na energooszczędne 2013–2020 b.d. 117
Oświetlenie wewnętrzne budynków publicznych 2013–2020 675 000 59
Monitoring i audyty energetyczne budynków publicznych 2013–2020 250 000 117
Termomodernizacja budynków mieszkalnych 2007–2012  12 500 000 5 280
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego 2009–2020 7 000 000  2 007
Instalacje fotowoltaiczne 2014–2020 2 500 000 176
 Modernizacja sieci i węzłów cieplnych 2013–2020 6 300 000 833
Dofinansowanie wymiany kotłów 2012–2017  3 672 000 1 200
Opracowała Iwona Korohoda
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”

Cały artykuł w numerze GLOBEnergia 5/2014