Ocena działania IPA

Poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) spowodowały, że wielu zarejestrowanych w niej wytwórców nie mogło złożyć ofert w trakcie trwania aukcji. Problemy techniczne polegały m.in. na braku możliwości zalogowania się do IPA, samoczynnym wylogowywaniu uczestników aukcji z systemu, urywaniu się łączności z IPA sygnalizowanym komunikatami o występujących błędach, braku możliwości swobodnego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi zakładkami IPA, braku możliwości zapisania stanu oferty i jej wydrukowania w celu weryfikacji poprawności jej podpisania oraz całkowitym zanikaniu dostępu do strony, na której umieszczona jest platforma.

W czasie trwania aukcji przedstawiciele TRMEW wielokrotnie informowali Urząd Regulacji Energetyki (URE) o istotnych problemach w komunikacji z IPA w aukcji nr 4, w której udział brały elektrownie wodne. Po otrzymaniu takich sygnałów, Prezes URE powinien był podjąć odpowiednie działania, np. przedłużyć aukcję lub odwołać ją, wskazując kolejny termin. Tymczasem brak reakcji URE spowodował, nierówne traktowanie przedsiębiorców uprawnionych do udziału w aukcji – niektórym startującym udało się złożyć oferty, innym nie.

Niestabilność pracy oraz okresowe braki w komunikacji z IPA, leżące po stronie organizatora aukcji, czyli URE, spowodowały, że wytwórcy przy zachowaniu należytej staranności w trakcie składania ofert, z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych nie mogli skutecznie dokończyć procesu ich składania oraz pozbawieni zostali możliwości ich modyfikowania, a często również złożenia podpisu. Ostatecznie w aukcji nr 4 wytwórcom udało się złożyć zaledwie 49 ofert. Z szacunków TRMEW wynika, że wytwórców, którym się to nie udało było dwu-, a nawet trzykrotnie więcej, choć dokładnymi danymi o zaakceptowanych deklaracjach i wpłaconych kaucjach, które wskazywałyby na liczbę potencjalnych uczestników aukcji dysponuje jedynie URE.

Konsekwencją niestabilności działania platformy były również błędy popełniane przez wytwórców zmuszonych do składania ofert w pośpiechu i napięciu, gdyż w każdej chwili mogli zostać wylogowani z systemu. Prawdopodobnie jednym z takich fatalnych błędów jest przykład wytwórcy, który w koszyku nr 4 złożył ofertę z ceną 30 zł/MWh wyprodukowanej energii. W warunkach poprawnego działania platformy, po zapisaniu oferty, ale przed jej ostatecznym wysłaniem, wytwórca miałby szansę sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji zapisanej oferty. W warunkach, jakie panowały w dniu aukcji wytwórcy nie mieli takiej możliwości, bo w każdej chwili mogli utracić komunikację z platformą. Ponadto, gdyby IPA działała poprawnie przez cały czas trwania aukcji, pechowy uczestnik aukcji mógłby wycofać złożoną ofertę i ewentualnie złożyć nową. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby ta procedura udała się komukolwiek 30 grudnia.

Ocena działań URE

Działania URE przed, w trakcie i po aukcji, oceniamy bardzo krytycznie. Przed aukcją Urząd niezwykle rygorystycznie podchodził do weryfikacji danych składanych przez wytwórców w deklaracjach o przystąpieniu do aukcji, dotyczących istniejących instalacji. Zapisany w ustawie o OZE przepis, mówiący o deklaracji jest dość ogólny. Urząd nie przygotował wzoru deklaracji o przystąpieniu do aukcji, a składane samodzielnie przez wytwórców uznawał często za niepoprawne np. ze względu na zbyt wąski zakres podanych przez przedsiębiorcę informacji, choć ustawa nie precyzuje, co dokładnie powinno się w deklaracji znajdować.

Ponadto Urząd dopuszczał do aukcji wyłącznie zatwierdzone przez siebie (i to dwukrotnie, raz w formie papierowej, raz elektronicznej) deklaracje. Deklaracja jest formą mającego moc prawną oświadczenia i Urząd nie powinien ingerować w ich treść. A jednak czynił to na zasadzie uznaniowości. Z uwagi na niedostatek czasu i nieistnienie odpowiednich procedur zdarzały się przypadki braku możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących instalacji zgłaszanych do aukcji oraz odrzucania przez Urząd deklarowanych przez wytwórców informacji o stanie faktycznym (np. w kwestii ustalenia poprawnego okresu wsparcia przysługującego instalacji). W przypadku braku pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji wytwórca nie miał możliwości odwołania się od decyzji Urzędu.

Ponadto, w przypadku istniejących instalacji Prezes URE wymagał wymiany koncesji przez wszystkich uczestników aukcji (gdy były wydane przed wejściem w życie ustawy o OZE) tylko ze względu na fakt, że w dotychczasowych koncesjach źródła wytwórcze określano mianem „odnawialnego źródła energii”, a nie „instalacji OZE”, jak nazywa je ustawa. Przykładów takich utrudnień i niepotrzebnych barier można wymieniać mnóstwo.

URE jest także autorem regulaminu aukcji, w którym nie przewidziano jasnych procedur gwarantujących zabezpieczenie interesów uczestników aukcji w sytuacji, jaka miała miejsce 30 grudnia. Źle przygotowana została platforma, choć czasu na jej przygotowanie było wystarczająco dużo. Fakt, że system został nadmiernie obciążony próbą złożenia zaledwie około 400 ofert świadczy o niefachowości jego wykonania. Negatywnie oceniamy również brak jakiegokolwiek oficjalnego komunikatu ze strony Prezesa URE po zgłoszeniu przez wytwórców informacji o awarii platformy oraz zignorowanie zaistniałych problemów i ogłoszenie wyników aukcji na podstawie losowo przyjętych przez IPA ofert, a także brak jakichkolwiek oficjalnych wyjaśnień w tej sprawie, w szczególności skierowanych do poszkodowanych wytwórców.    

Jedynym działaniem URE, które możemy uznać za godne pochwały było zorganizowanie szkoleń dla uczestników aukcji. Szkoda, że nie poinstruowano na nich wytwórców jak korzystać z niesprawnej platformy. 

Ocena działań Ministerstwa Energii

Problem fiaska aukcji w 2016 roku nie wynika jednak wyłącznie z przyczyn zawinionych przez URE. Odpowiedzialność za porażkę ponosi również, a może nawet przede wszystkim Ministerstwo Energii. Wszystkie rozporządzenia dotyczące aukcji wydane zostały z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zgodnie z ustawą o OZE rozporządzenia dotyczące aukcji w 2016 roku powinny być wydane do końca sierpnia. Tymczasem tekst aktu w sprawie ceny referencyjnej został opublikowany 27 października, rozporządzenie w sprawie ilości i wartości energii w aukcjach oraz w sprawie ich kolejności 15 listopada, a w sprawie sposobu obliczania pomocy publicznej dopiero 5 grudnia! Warto przy okazji zauważyć, że proceder opóźnień w ogłaszaniu tekstów rozporządzeń wykonawczych jest nadal stosowany przez Ministerstwo. Rozporządzenie w sprawie ilości energii zaplanowanej do sprzedaży w aukcjach w roku 2017 jest nadal niegotowe, choć zgodnie z ustawą, Rada Ministrów powinna była wydać je najpóźniej do 31 października 2016.

Wspomniane opóźnienia spowodowały konieczność zorganizowania aukcji w ostatnim dniu roboczym roku 2016, który okazał się jedynym możliwym terminem jej przeprowadzenia. Prezes URE oczekiwał na wejście w życie rozporządzenia w sprawie ilości energii i kolejności przeprowadzenia aukcji, aby ogłosić aukcje 30 dni przed ich przeprowadzeniem. Efektem zorganizowania aukcji tak późno był brak możliwości ich unieważnienia i powtórzenia w innym terminie w tym samym roku, co w sytuacji zaistniałych problemów technicznych IPA powinno było nastąpić.

Do innych skutków przekroczenia ustawowych terminów wydawania rozporządzeń będą należeć błędy wytwórców w wyliczaniu pomocy publicznej, jakich można się spodziewać w efekcie zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z bardzo trudnym i nie do końca precyzyjnym rozporządzeniem. O skali trudności może świadczyć fakt, że stworzony przez Zarządcę Rozliczeń kalkulator pomocy publicznej zawierał błędy i modyfikowany był aż trzykrotnie po jego udostępnieniu wytwórcom. Do tego dochodziła konieczność uwzględniania przez wytwórców w swoich kalkulacjach nowej ceny kwartalnej Prezesa URE, której termin publikacji przypadał na dwa dni przed aukcją.

Minister Energii jako projektodawca regulacji dotyczących systemu aukcyjnego odpowiedzialny jest również za liczne błędy legislacyjne w ustawie o OZE, które przyczyniły się do niepowodzenia aukcji. Tylko niektóre z nich to:

  • brak uwzględnienia trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych;
  • niespójność przepisów art. 79 i 39 ustawy, której konsekwencją jest błąd merytoryczny uniemożliwiający wytwórcom migrującym do systemu aukcyjnego z systemu certyfikatów wykorzystanie pełnej puli środków wyznaczonej w art. 39 przez wartość maksymalnej pomocy publicznej w łącznym okresie wsparcia. Skutkiem tego jest nierówne traktowanie podmiotów poprzez uprzywilejowanie wytwórców dłużej korzystających z systemu aukcyjnego względem tych, którzy dłużej korzystali z systemu certyfikatów;
  • istnienie koszyka aukcyjnego dedykowanego elektrowniom wodnym, który nie spełnia swojego celu, gdyż ponad dwie trzecie istniejących obiektów w latach suchych nie spełnia wymaganego w tym koszyku stopnia wykorzystania mocy;
  • niespójność ustawy w zakresie przepisów dotyczących trybu przeprowadzania aukcji interwencyjnej, czego konsekwencją było wycofanie się Ministra Energii z procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie aukcji interwencyjnej jako aukcji technologicznej przeznaczonej dla małych elektrowni wodnych.

Źródło: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych