Pierwsze tegoroczne aukcje OZE odbyły się 17, 18 i 19 października. Były to aukcje dla instalacji istniejących. Dlaczego zatem nie możemy przeanalizować wyników? Ponieważ wszystkie trzy aukcje nie zostały rozstrzygnięte. Poinformował o tym w stosownych oświadczeniach Prezes URE, Maciej Bando.

Powodem nie były jednak tak jak na początku funkcjonowania systemu aukcyjnego – problemy techniczne. Tym razem brak rozstrzygnięcia aukcji był spowodowany niezłożeniem wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Kto mógł wziąć udział w aukcji?

W ogłoszonych aukcjach mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali stosowne, wymagane przez ustawę o OZE potwierdzenie złożenia deklaracji, dla:

1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

2. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

3. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

5. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

Gdyby liczba złożonych ofert była odpowiednia, to aukcje wygrywali by uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferowało by taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowano by według kolejności ich wysłania.

Redakcja GLOBEnergia