Po intensywnych pracach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, 30 sierpnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd”.Pierwsze wnioski do programu Mój Prąd zostały zatwierdzone! 4 września bieżącego roku Minister Energii zaakceptował listę zawierającą 16 wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Mój Prąd. Wkrótce beneficjenci otrzymają dotacje na wskazane przez siebie konta. Program Mój Prąd, to w sumie aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych.


Nabór trwa!

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków. O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia. Szczegóły nowego programu „Mój Prąd” dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. Ponadto informacji o programie udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (http://doradztwo-energetyczne.gov.pl, mojprad@nfosigw.gov.pl).

Mój prąd impulsem dla energetyki

Wdrożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza. Szczególnie zyskają obszary słabo zurbanizowane. Program pozwoli też na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsze wnioski już zatwierdzone!

 

Redakcja GLOBEnergia