Energa buduje farmę wiatrową o docelowej mocy 31 MW na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem. Rozpoczął się najważniejszy etap inwestycji – montaż turbin wiatrowych. Pierwsza z nich jest już praktycznie gotowa. 7 października 2019 r. z portu w Gdyni wyjechały jedne z ostatnich elementów – łopaty o masie 13 ton i długości ponad 60 metrów każda.

Od kopalni węgla brunatnego, przez zdegradowany teren aż do farmy wiatrowej

Instalacja jest zlokalizowana w Gminie Przykona w powiecie tureckim, na terenach zrekultywowanych po zamkniętej kopalni węgla brunatnego Adamów. Farma została zaprojektowana w oparciu o technologie, które zachowują najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi.

Projekt wpisuje się w rewitalizację zdegradowanego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, a wszystko przeprowadzono z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW, według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. Na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego posadowionych zostanie 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO). Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia.

Turbiny wchodzące w skład farmy zostaną posadowione na wieżach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m nad poziomem terenu. Turbiny do elektrowni dostarczy firma Vestas Poland.

Farma Wiatrowa Przykona w pigułce:

Lokalizacja: Gmina Przykona, pow. turecki woj. wielkopolskie
Moc farmy: ok. 31 MW
Ilość i typ turbin: turbiny Vestas V126 – 3,3 MW i 3,45 MW – razem 9 szt. na wieżach 117
Wyprowadzenie mocy z farmy: linia kablowa 30 kV o długości ok. 11 km do GPZ Żuki
Obszar inwestycji: tereny poeksploatacyjne i zrekultywowane po kopalni węgla brunatnego Adamów
Etap realizacji: montaż turbin wiatrowych
Planowane zakończenie prac: Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 roku.

Prace na etapie z 10.10.2019

Źródło: ENERGA

Redakcja GLOBEnergia