Lider polskiej bankowości PKO BP dostrzega potencjał inwestycyjny w obszarze odnawialnych źródeł energii. Wraz z PKO TFI uruchamia fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN. Aktualnie PKO TFI oczekuje na rejestrację funduszu we właściwym rejestrze sądowym.

Celem funduszu PKO Energii Odnawialnej – FIZAN jest generowanie długookresowych, stabilnych stóp zwrotu w oparciu o przepływy pieniężne z posiadanych farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Prezes zarządu PKO TFI Piotr Żochowski powiedział, że to pierwszy komercyjny fundusz infrastrukturalny. Jego głównymi inwestycjami będa elektrownie wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Poprzez fundusz PKO TFI chce brać udział  jako aktywny uczestnik w transformacji energetycznej. Bank dostrzega zmieniającą się architekturą energetyczną oraz potencjał produkcyjny energii elektrycznej w OZE pod względem jej ceny, która jest konkurencyjna w porównaniu do energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

Pierwszym uczestnikiem Funduszu będzie PKO BP. Największy bank w Polsce planuje zainwestować 500 mln zł.

Jak wskazuje PKO BP, stabilność przychodów funduszu gwarantują wieloletnie kontrakty podpisywane w wyniku aukcji OZE, które są organizowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Nie bez znaczenia są także kontrakty Power Purchase Agreements (PPA), których rynek będzie rósł z roku na rok. Kontrakty są gwarancją stałej ceny sprzedaży energii elektrycznej produkowanej w farmach fotowoltaicznych i wiatrowych należących do funduszu.

Funduszem będzie zarządzał dr Sławomir Sklinda. Poinformował, że w planie są samodzielne inwestycje, ale i projekty realizowane z innymi podmiotami. PKO TFI jest otwarty na kooperację w formule joint-venture z polskimi i zagranicznymi podmiotami. Fundusz przewiduje takie transakcje jak nabywanie i zbywanie spółek, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie, sprzedaż, przesyłanie lub magazynowanie energii z elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych czy wodnych. W obszarze zainteresowań funduszu jest także infrastruktura przemysłowa.

– Modelowa wielkość pojedynczej inwestycji to około 50 bMW, aczkolwiek głównym kryterium doboru lokat będzie ich ekonomiczna atrakcyjność. Dopuszczamy projekty większe i mniejsze – powiedział dr Sławomir Sklinda.

Sklinda zauważył, że obecnie główną barierą w rozwoju rodzimego rynku OZE jest ograniczony dostęp do kapitału. Jest przekonany, że fundusz PKO Energii Odnawialnej – Fizan przyczyni się do uszczuplenia tych ograniczeń.

Zaznaczono, że fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN jest prywatnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, dlatego certyfikaty nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Bank dostrzegają szanse w transformacji energetycznej

Zainteresowanie sektora bankowego inwestycjami w odnawialne źródła energii można dostrzec jako trend na całym świecie. Dotyczy aktywności związanej z samymi inwestycjami, ale też z szerzeniem usług ułatwiających realizację inwestycji w odnawialne aktywa wytwórcze. Niektóre banki ograniczają finansowanie w konwencjonalną energetykę. W analizach kredytowych coraz częściej bierze się pod uwagę ryzyka klimatyczne. Dla banków zwiększenie ich zdolności do udzielania kredytów na inwestycje w OZE wydaje się logicznym krokiem, podczas gdy włączanie zmian klimatycznych w zarządzanie ryzykiem staje się coraz bardziej powszechne. Prywatne inwestycje bankowe okazują się przydatne w wypełnianiu luk w energetyce, wspierając projekty inicjowanych przez podmioty prywatne, które nie mogą uzyskać odpowiednich środków finansowych.

Redakcja GLOBEnergia